Tillgänglighet i Trelleborgs kommun

Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning. För de allra flesta är god tillgänglighet en viktig pusselbit för att kunna leva ett självständigt liv.

Att samhället ska utformas så att alla har samma möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är en utgångspunkt i den svenska funktionshinderpolitiken. Bristande tillgänglighet är hinder för detta.

Trelleborgs kommun arbetar därför kontinuerligt för att identifiera och undanröja hinder. Lokaler, byggnader, parker, gator, information och service ska utformas så att alla kan ta del av dem. Insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning, gynnar alla flickor, pojkar, kvinnor och män samt besökare till Trelleborgs kommun.

God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Avsaknaden av fysiska barriärer som hindrar framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är en tillgänglighetsaspekt. God tillgänglighet handlar också om god belysning, en bra ljudmiljö, tillgång till information även för den som inte kan se eller läsa skriven text, möjlighet att med hjälp av olika hjälpmedel kunna kommunicera även om man saknar talförmåga etcetera.

Frågan om tillgänglighet och användbarhet för alla är inskriven i en rad styrande dokument, lagar, konventioner och riktlinjer. De viktigaste styrdokumenten är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; EU:s funktionshinderstrategi 2010-2020; den nationella strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016.

I den svenska bygglagstiftningen ställs också långtgående krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Regler om tillgänglighet finns också i andra lagar, exempelvis arbetsmiljölagen, lagen om offentlig upphandling, diskrimineringslagen med mera.

Läs mer om tillgänglighet och funktionshinderpolitik:

Regeringen - funktionshinder

Myndigheten för delaktighet - funktionshinderpolitiken

Funktionshinderpolitik.se

Funktionsrätt i Sverige - Agenda 2030

European accessibilty act

Hjälpte informationen på den här sidan dig?