Inventering av flerbostadshus

Mer än var fjärde Trelleborgare är över 60 år. Med åldern kommer ofta ökade behov av god tillgänglighet, då olika funktionsförmågor försämras.

Under de kommande åren kommer andelen äldre att öka alltmer, särskilt gruppen 80 år och äldre. Många äldre efterfrågar mindre lägenheter med god tillgänglighet. Särskilt viktigt är att hiss finns i huset.

Trelleborgs kommun fick 2014 stöd från Boverket för att genomföra en tillgänglighetsundersökning i flerbostadsbeståndet. Syftet med inventeringen har varit att ta reda på vilken nivå av tillgänglighet som finns i fastigheterna, dels för att underlätta för planering av bostadsförsörjning dels få en översikt av åtgärdsbehoven och kunna förutse utvecklingen av vilka insatser som behövs för att fler äldre ska kunna bo kvar längre i det ordinarie boendet. För fastighetsägarna kan resultatet användas för att få en mer träffsäker förmedling av lämpliga bostäder.

Alla Trelleborgshems fastigheter är undersökta, liksom fastigheter tillhörande många av de privata fastighetsägarna i kommunen. Bostadsrättsföreningar inbjöds också att vara med i projektet. De flesta av de inventerade fastigheterna finns i Trelleborgs tätort, övriga i Anderslöv, Smygehamn och Beddingestrand.

Resultatet från tillgänglighetsinventeringen visar att det finns många enklare åtgärder att vidta i fastigheterna för att underlätta och förbättra för de boende. Åtgärder som kontrastmarkering av trappsteg, bättre belysning i entréer och trapphus och jämnare gångvägar till och från fastigheterna är några sådana exempel. Andra vanligt förekommande brister är tunga entrédörrar, trappsteg utan ramper i vid entrén och att området framför dörren lutar alltför mycket. Endast 11 procent av de undersökta entréerna har hiss.

Alla ägare av flerbostadshus är välkomna, även efter avslutat projekt, att beställa en tillgänglighetsinventering av fastigheten. Kontakta kommunens tillgänglighetssamordnare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?