Folkhälsa och social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där välfärden är god och rättvist fördelad och där man kan hantera problem och intressen på ett konstruktivt sätt.

Social hållbarhet är en av tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) inom hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Folkhälsa är ett begrepp för hälsan hos en hel befolkning eller grupper bland befolkningen. Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen.

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden till individens egna val och levnadsvanor.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige och i Trelleborg är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Mål för folkhälsan

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsoarbetet struktureras inom elva målområden.

De elva målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.

Regionalt folkhälsoarbete

Folkhälsa och social hållbarhet ett viktigt utvecklingsområde i Skåne. Region Skånes folkhälsoarbete utgår från de nationella folkhälsomålen. Förbättrade livsvillkor och goda levnadsvanor är det som Region Skåne framförallt ser leder till en god hälsa och en livskraftig region.

Länsstyrelsen i Skåne arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Strategiskt folkhälsoarbete

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. De arbetar med kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Kommuner, sjukvård, tandvård, polis och rättsväsende, tull, idéburen sektor och näringsliv har verksamhetsområden som har stor betydelse för folkhälsan. Kommunövergripande folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa på samhällsnivå. Det är ett långsiktigt arbete som måste ske i bred samverkan med flera aktörer samtidigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?