Barnkonventionen i Trelleborg

Det finns en barnchecklista som ska användas vid beslut som berör barn och unga. Varje år görs ett barnbokslut. Alla förvaltningar redogör för hur de under året har arbetat relaterat till barnkonventionen.

Lokal strategi gällande barns rättigheter

En lokal strategi gällande barns rättigheter antogs av kommunfullmäktige våren 2013. Den lokala strategin utgår från den nationella strategin som antogs av regeringen i december 2010. År 2014 reviderade Trelleborgs kommun sin barnchecklista.

Mellan 2010- 2012 var Trelleborg, tillsammans med fem andra kommuner i landet, med i ett samarbetsprojekt med Trafikverket. Syftet med projektet var att utveckla rutiner för hur barn och unga ska vara delaktiga i frågor som rör samhällsplanering. Kommunstyrelsen tog beslut om nya rutiner våren 2013.

Strategi i Trelleborg gällande barns rättigheter.pdf (PDF-dokument, 1,4 MB)

barnchecklista antagen 2014.pdf (PDF-dokument, 506 kB)

Rutiner barns och ungas delaktighet i planering.pdf (PDF-dokument, 1012 kB)

Ungdomsforum 2013-2017

År 2013 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett ungdomsforum i Trelleborg. Ungdomsforum var aktivt fram till sommaren 2017, och fungerade då som remissinstans gällande kommunala framtidsfrågor, men arbetade också med egna projekt. Varje sommar under åren 2013-2016 började åtta nya ungdomar som introducerades för uppdraget under tre veckors tid, inom ramen för det kommunala sommarjobbsprogrammet. Uppdraget att ingå i Ungdomsforum varade sedan under två terminer, alltså fram till nästkommande sommar.

Inflytande via befintliga arenor

Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att arbetet med barns och ungas inflytande framöver kommer att ske utifrån befintliga arenor så som skolor, fritidsgårdar och föreningar. Arbetssättet kan komma att innebära såväl användning av digitala verktyg som fysiska möten. En struktur för detta arbetssätt kommer att tas fram. Något särskilt forum för barns och ungdomars inflytande kommer alltså inte längre att finnas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?