Ståstorpsån

Undersökningar har genomförts i Ståstorpsån för att undersöka vilka djur och växter som finns där. Resultaten visar att ån är mycket påverkad av näringsämnen från omgivande jordbruksland och behöver restaureras.

Ståstorpsån

Ståstorpsån är en för Söderslätt typisk jordbrukså. Uträtad, med branta kanter och hårt belastad av näringsämnen. Den rinner genom ett jordbrukslandskap och tillförs både näringsämnen och rester av växtskyddsgifter på sin väg mot havet. Landskapet är mycket flackt. De sista kilometrarna innan ån når Östersjön passeras industriområden, bostadsområden, parkmark och våtmark. Många gator och vägar samt parkeringsytor tillför också dagvatten till ån.

Ytterligare utbyggnadsplaner av industri- och bostadsområden, större vägar och problem med översvämningar gör att en grundlig genomgång av Ståstorpsåns biologiska värden är mycket angelägen att göra. Få biologiska undersökningar är gjorda. Endast i Åmossarna, ca 2 mil från kusten finns dokumenterad kunskap om fåglar, fisk, grod- och kräldjur. Därför ansökte Trelleborgs kommun 2011 om medel för att grundläggande inventeringar för att få reda på statusen på Ståstorpsån.

Ett roligt fynd var större vattensalamander som hittades på en lokal där den inte upptäckte tidigare. Övriga resultat visar att Ståstorpsån är starkt påverkad av sin omgivning och att det är fortsatt viktigt att arbeta med att minska belastningen av näring, bekämpningsmedel och föroreningar på vattenmiljöerna i Ståstorpsån och dess tillrinningsområde. Våtmarksanläggningar, trädplantering längs vattendraget, återmeandringar, tvåtstegsbreddningar, omhändertagande av dagvatten i öppna system, m.m. är samtliga åtgärder som minskar belastningen och förbättrar livsmiljön för flora och fauna.

Resultatet finns i en rapport som går att ladda ner här: Inventeringar i Ståstorpsån med omgivning 2012/2013 - bottenfauna, groddjur, fisk och flora. (PDF-dokument, 19,0 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?