BUCEFALOS

BUCEFALOS, Alexander den stores berömda stridshäst har fått ge namn åt ett regionalt projekt där EG-kommissionen satsar nära 16 miljoner svenska kronor för att Skåne ska kunna arbeta för ett resurseffektivt nyttjande av den överflödiga akvatiska biomassan som idag tas omhand som avfall. Projektet kommer framförallt att demonstrera möjligheterna med att från biomassan producera förnybar energi i form av biogas.

Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: © Copyright

I linje med Skånes färdplan för biogas kommer Region Skåne att engagera kommuner, industri och energiproducenter i aktiviteter som främjar användandet av akvatisk biomassa för produktion av biogas. Trelleborgs kommun satsar på en demonstration av fullskalig biogasproduktion baserad på bland annat alger och tång som kommer att samlas upp från kommunens stränder och produktionsvåtmarker som en möjlighet för att effektivisera näringsupptaget i våtmarkerna och som en källa för förnyelsebar energi. Projektet kommer även att starta upp en testanläggning för rening av avloppsvatten genom att odla mikroalger. Mikroalgerna ska också kunna användas som material i biogasanläggningen och i och med denna anläggning så kommer Trelleborg att ligga i framkant vad det gäller utvecklingen av avloppsreningsverken på ett miljömässigt hållbart sätt. Malmö Stad genomför via SEA-U Marint Kunskapscenter storskaliga musselodlingar i Öresund. Musslorna renar sundet från näringsämnen och ska sedan tas omhand i den förnyelsebar energiproduktionen eller andra nyttoändamål.

Skåne har antagit ambitiösa mål för en omställning av energisystemet från fossilberoende till ett ökat utnyttjande av förnybara och lokala energikällor. Biogasen är för Skåne, som är ett av pilotlänen för denna utveckling, en av vägarna framåt för lägre koldioxidutsläpp från energianvändning och transporter i regionen.

En viktig del i BUCEFALOS är att marknadsföra Skånes satsningar på att använda överflödiga akvatiska resurser för hållbart nyttjande och biogasproduktion. Vi kommer att delta aktivt i forum, och samverka med andra EG-projekt i Skåne och övriga Europa. Redan innan projektet påbörjats är intresset stort. Havs- och Vattenmyndigheten och en av Europas största energiproducenter - E.ON har officiellt uttryckt sitt stöd för projektet. Projektet påbörjades under hösten 2012 och ska avslutas under 2015.

BUCEFALOS som är en akronym för projektets fullständiga namn: "Blue concept for a low nutirent/carbon system –regional aqua resource management" ingår i EG-kommissionens satsning på innovativa miljöprojekt inom den sk. LIFE+ fonden. I 2011 års ansökningsomgång till LIFE+ valde EG Kommissionen ut BUCEFALOS som en av de bästa och mest lönsamma projektidéerna.

Region Skåne, Malmö Stad och Trelleborgs kommun är de tre aktörer som satsar tid och engagemang i BUCEFALOS.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?