Framtids- och innovationsveckan

För en hållbar förnyelse i Trelleborg 16-21 mars 2020 (-2023)
- En kraftsamling för God livskvalitet för alla och genomförandet av Agenda 2030

Syfte och mål

Tanken är att i mars 2020 arrangera Trelleborgs första framtids- & innovationsvecka på temat God livskvalitet åt alla. Under veckan genomförs olika aktiviteter och event i Trelleborg där vi verkar tillsammans och lyfter fram allt det positiva som görs lokalt för hållbar förnyelse i Trelleborg. Dessutom bidrar veckan till att öka kännedom och kunskap om de globala målen för hållbar utveckling samt främjar ökat engagemang i genomförandet av Agenda 2030. Genom att dela goda exempel kan fler aktörer utveckla sitt hållbarhets- och innovationsarbete. Framtidsveckan blir dels en del av kommunens redan pågående utvecklingsarbete, som kopplas samman med budget- och målarbetet, och dels genom kommunens medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige.

Framtidsveckan ska involvera hela kommunen (medborgare, företagare, föreningsliv, förvaltningar, skola, politiker och besökare utifrån) och budskapet om de globala målen ska nå alla målgrupper. Veckan präglas av tanken att verka tillsammans , vilket är nyckeln till genomförandet av Agenda 2030 och God livskvalitet åt alla i Trelleborgs kommun. En viktig del av kommunens utvecklingsarbete är det långsiktiga perspektivet.

En återkommande framtidsvecka kan bidra till kommunens vision "Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt", och de tre inriktningsmål för perioden 2020-2023; 1) Tryggt och säkert samhälle, 2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt 3) Attraktivt näringsliv. Förhoppningen är att programmet ska involvera medborgarna och innehålla något för alla samt öppna upp för medskapande kring framtid och innovation.

1) Tryggt och säkert samhälle

Veckan ska belysa hur kommunen förbättrar tryggheten för medborgarna genom trygghetsskapande insatser, som till exempel den nya trygghetsappen, vars praktiska användning handlar om att rapportera otrygga platser och hinder i den offentliga miljön. Pågående arbeten med innovativa tekniska lösningar inom området kan visas upp under veckan. Kommunens säkerhetsavdelning, trygghetsvärdar, parkansvariga och planerare kan involveras på olika sätt. Även flera andra externa aktörer kan identifieras som medskapare.

2) Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Framtids- & innovationsveckan genomsyras av ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv och lärande för hållbar utveckling. Det betyder att barn och unga i Trelleborgs kommun inbjuds till aktivt medskapande i veckan i enlighet med målformuleringen "Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet." (Initiativet kommer att förankras hos Bildningsförvaltningen och Kultur- & fritidsförvaltningen.) En nätverksgrupp bestående av lärare och rektorer engageras redan i inledningsfasen av planeringen och utgör stöd i genomförandet av aktiviteter. Arrangemanget avslutas på lördagen med den gemensamma återkommande poesifestivalen Poesi för en hållbar framtid - ett internationellt kulturprojekt som barn och unga från förskolan till gymnasiet frambringar tillsammans med lärare i olika ämnen, fritidsgårdar, bibliotek, museum och andra omgivande samhällsaktörer.

3) Attraktivt näringsliv

Trelleborg deltar redan i flera innovationsprojekt vars olika medaktörer och intressenter kan lyftas och finnas med i aktiviteterna. Aktiviteter för det lokala näringslivet ska ha en självklar plats under framtids- & innovationsveckan. Redan nu arrangeras näringslivsfrukostar och andra företagsevent, som med fördel kan lyftas in i veckans program. Kommunens egna bolag involveras och får också sin givna plats. Näringslivsenheten på Arbetsmarknadsförvaltningen deltar. Även stadsutvecklingsprojekten Övre och Stadsparkskvarteren och Kuststad 2025 kan involveras.

Målgrupper – hur många ska nås av veckans aktiviteter?

Det långsiktiga perspektivet är att få med alla. Under första året kommer vi att nå ut till en del och genom att nyttja digitaliserings möjligheter mäta hur många som faktiskt nås av de olika aktiviteterna under veckan. Tanken är att under kommande år skala upp aktiviteter, medskapande och deltagande. Arbetet dokumenteras och utvärderas kontinuerligt under veckans genomförande.

Vi ska givetvis använda de digitala medierna så långt som möjligt, men för att säkerställa att vi verkligen når ut till alla medborgare, måste vi också göra ett utskick med tryckt material. Via en kommunikationsplan, som kopplas till medverkan i Glokala Sverige, identifieras lämpliga kanaler och tillvägagångssätt för att nå ut till de olika målgrupperna.

Önskvärda effekter

Vi vill skapa trygga miljöer, låta barnen utvecklas och få näringslivet att blomstra i Trelleborg!

  • Genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser och nätverksbyggande främjas innovation, teknikutveckling och hållbar förnyelse.
  • Genom att bredda målgruppen och involvera fler i samskapande kring framtid och innovation kan vi lyfta redan pågående utvecklingsarbete i kommunen.
  • Genom att dela inspiration och kunskap kan vi stärka det lokala, regionala och nationella samarbetet för att genomföra Agenda 2030.

Uppbyggnad och genomförande

Förutom många programpunkter under veckan, planeras en gemensam invigning och avslutning. Hållbarhetsveckan avslutas med den gemensamma poesifestivalen - en favorit i repris. Poesivandringarna, som är ett samarbete mellan skolan och lokala näringsidkare kommer också att återvända; 17 mål, 17 dikter i 17 skyltfönster.

Projektägare

Trelleborgs kommun

Projektorganisation: Projektledare Maria Glawe och Anitha Ljung leder arbetsgruppen som genomför veckan och knyter till sig olika intressentgrupper som i sin tur arbetar aktivt med den egna medverkan. Styrgrupp utgör hållbarhetschef och Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU). Referensgrupp utgörs av representanter från de olika förvaltningarna och bolagen.

Projektfinansiering
Medverkande aktörer ansvarar för egen aktivitet och står själv för kostnaden det medför. Övergripande projektkostnader finansieras av kommunstyrelsens budget.

Projektledare för Framtids- och innovationsveckan

Maria Glawe och Anitha Ljung
Avdelningen för hållbar utveckling
Kommunledningsförvaltningen
Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?