Ekologiskt handlande

"Etiskt och ekologiskt handlande" är Trelleborgs kommuns egna miljökvalitetsmål. Det aktiva ställningstagandet för etiska och ekologiska inköp som Trelleborgs kommun tagit gynnar människor och djur i Sverige och i andra länder.

Ekologiskt jordbruk är ett heltäckande system där alla delar samarbetar på naturens villkor. Då mår vattnet och jorden bra. Fåglar, insekter och småkryp lever och frodas.

Detta odlingssystem gynnas när vi konsumenter väljer ekologiska varor. Ekologiska inköp bidrar till att människor, djur och växter slipper att utsättas för kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel som kommer ut i naturen kan ge växter och djur nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning, försämrad fröbildning m m. Bekämpningsmedlen läcker från åkrar till sjöar och vattendrag och kan spridas till hav och sjöar och till grundvattnet.

Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Bekämpningsmedlen angriper tyvärr inte enbart ogräset och skadedjuren, utan även djur och växter som bör få finnas kvar i odlingslandskapet. Ett 40-tal ogräsarter som hör hemma i det svenska odlingslandskapet finns med i Artdatabankens rödlistade arter. De är hotade eller kräver särskild hänsyn för att överleva på sikt.

Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Bekämpningsmedlen angriper tyvärr inte enbart ogräset och skadedjuren, utan även djur och växter som bör få finnas kvar i odlingslandskapet. Ett 40-tal ogräsarter som hör hemma i det svenska odlingslandskapet finns med i Artdatabankens rödlistade arter. De är hotade eller kräver särskild hänsyn för att överleva på sikt.

Den ekologiske odlaren använder inte mineralgödsel. Fosfortillgångarna i världen är begränsade varför vi måste sträva efter att göra oss oberoende av fosfor som gödningsmedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?