Båtvård

Har du upptäckt Östersjöns och Öresunds skönhet? Längs Trelleborgs kommun är vi omringade av vackert hav och milslånga vackra stränder.

Något som är viktigt att tänka på är att Östersjön är ett ovanligt känsligt hav. För att vi ska kunna bevara och förbättra tillståndet i Östersjön måste vi visa en stor omtanke för miljön. Har man som medborgare en fritidsbåt som används för att ta sig runt Sveriges kuster är det viktigt att man har miljön i åtanke vid vård och hantering av sin båt.

Här har du lite tips och råd på hur du kan vara med och påverka miljön samtidigt som du tar hand om din båt.

Varför är en ren båtbotten miljövänligt?

Att det förekommer påväxt på båtbottnar är ett välkänt och återkommande problem för båtägare. Havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger ökar friktionen mellan båtskrovet och vattnet. Denna friktion leder till att bränsleförbrukningen ökar och även då utsläppen från båtmotorerna. Att inte åtgärda problemet med påväxt är knappast ett miljövänligt val.

Om du använder en spolplatta tänk på att…

Ett sätt att motverka påväxt är att måla båtbottnen. Tyvärr så är väldigt många båtbottenfärger giftiga för miljön och vattenlevande organismer. Även de få utvalda färger som accepteras av Kemikalieinspektion har en påverkan på havsmiljön.

Om färgburken är märkt med en symbol där det är ett träd utan löv och en död fisk, då är färgen skadlig för miljön. Denna symbol betyder att innehållet av produkten är miljöfarlig.

Varför båtbottenfärger är skadliga är för att de släpper ifrån sig giftiga ämnen när båten ligger i vattnet. Dessa giftiga ämnen förorenar havsbotten kring båtplatsen och vid naturhamnar. Om du ändå som båtägare vill använda dig av biocidfärger är det viktigt att din båt spolas av på en spolplatta med rening så att gifterna inte sköljs ut i vattnet eller på marken runt omkring och förorenar området.

Du kan läsa mer om båtbottentvätt på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Hört talas om båtborsttvätt?

Som tur är så kan man motverka påväxt på andra sätt än att använda sig utav biocidfärger. Vid Östersjökusten handlar det mest om att tvätta båtbotten vid rätt tidpunkt. Detta gör man genom att utföra borstning för hand med hjälp av en högtryckspolning på en spolplatta eller genom att besöka de anläggningar som finns för båtbottentvätt. En båtborsttvätt fungerar ungefär så att det är flytande borstar i vattnet som gör rent skrovet mekaniskt, utan tillsatser av kemikalier.

Vad är Havstulpanvarningen?

Du som inte använder biocidfärger kan ha stor nytta av Havstulpanvarningen. Detta är en gratis sms-tjänst som meddelar dig när det är dags att tvätta båtbotten, utifrån rapporter från flera kontrollstationer i Östersjön. Skicka havstulpan start till 71120 för att anmäla dig!

Fyra sätt att hålla din giftfria båtbotten ren på ett miljövänligt sätt:

  • Om du inte använder båten under längre perioder så är det bra att lyfta upp båten för att förhindra påväxt.
  • En skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet är bra att använda och skyddar båtskrovet från påväxt.
  • Efter att ett larm har kommit om att havstulpanens larver börjar att sätta sig fast ska du som båtägare gärna tvätta båtbotten inom 1-3 veckor . Lättast att tvätta av din båtbotten är genom borsttvätt.
  • Det finns båtbottenfärger som arbetar på ett fysikaliskt sätt genom att till exempel skapa ett syrefritt skikt vilket förhindrar påväxten.

OBS! Om din båt har blivit bottenmålad med biocidfärg nyligen så får du inte tvätta din båt på en borsttvätt.

Ta hand om ditt toalettavfall!

Under många år har det varit vanligt förekommande att man använder havet som en dumpningsplats, detta måste få ett slut. Problem så som försämrat badvatten, ökad algblomning och risk för smittspridning är kopplat till att toalettavfall släpps ut i havet.

Sedan år 2015 är det förbjudet att tömma toaletter från fritidsbåtar ute till sjöss. Längs Östersjönskusten installerar man nu på många platser tömningsstationer för toalettavfall. Transportstyrelsen har gjort en karta över alla tömningsstationer som finns längs med Sveriges kuster.

Våra småbåtshamnar

Vi har tre småbåtshamnar i Trelleborgs kommun, Gislövs Fritidsbåthamn, Skåre Gästhamn och Smyge Fritidsbåthamn. I Skåre Gästhamn finns även tillgång till sugtömning så att du kan tömma ditt toalettavfall där.

Behöver din båt anpassas?

Det finns många fritidsbåtar som saknar tank för toalettavfall - hålltank - eller så finns det en hålltank utan det däcksbeslag som behövs för att man ska kunna tömma till en sugtömningsstation. För de allra minsta båtarna kan man som alternativ till ombyggnad istället skaffa sig en portabel tank, denna tank kan man sedan tömma i hamnens utslagsvask.

Vad är Eco-driving?

Alla har vi hört begreppet eco-driving i samband med bilkörning men liknande koncept går att tillämpa på motorbåtar till sjöss. Vad eco-driving egentligen handlar om är att man som förare ska bli mer medveten om sin körstil och eventuellt förändra den lite. En fördel med att köra miljövänligt är att bränsleförbrukningen blir lägre och körningen blir jämnare.

Eco-driving för båtförare innebär att du tar en liten omväg vid stora vågor istället för att sakta ned och sedan gasa på igen. Du kan köra din planande båt under eller en bit över planingströskeln och det är viktigt att tänka på att lasta din båt jämt. Något som alltid ska ses över är motorns slangar och filter och se till att byta tändstift om det behövs.

Hur ska man hantera motorer, bensin, olja och kemikalier?

När man hanterar kemikalier och oljeprodukter ska man alltid vara försiktig och om det är möjligt ska man alltid använda sig av miljövänliga produkter. Om du använder dig av en miljöanpassad olja bryts denna ned fortare i naturen och innehåller mindre giftiga tillsatser. Om det skulle ske en olycka och det sker ett utsläpp kommer det direkt att påverka alla levande organismer och djur som finns i vattnet och på marken. Därför är det viktigt att titta över sina rutiner kring hanteringen av produkter som kan ha en miljöpåverkan. Köper du kemikalier både till hushållet och för båtvård ska du alltid köpa miljömärkta produkter. Om du väljer fosfatfria produkter så hjälper du samtidigt till att minska övergödningen av havet.

Ska du slipa din båtbotten ska alltid en slipmaskin med uppsamlingsfilter användas. Om du ska skrapa din båt måste du ha en underliggande markduk som alla färgrester samlas på, detta för att motverka att marföroreningar uppstår. Alla färgrester ska sedan behandlas och lämnas som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Om du som båtägare har en tvåtaktsmotor bör du alltid välja alkylatbensin, detta är ett renare motorbränsle som ger upp till 85-90% lägre giftiga utsläpp. Tyvärr är denna bensin dyrare än vanlig bensin och innan du börjar använda den till din båtmotor ska du alltid kontrollera med motortillverkaren att det går bra att använda för just din motor. Om man ska byta båtmotor är det bra att byta till en fyrtaktsmotor istället. Den här typen av motor släpper ut mindre föroreningar till både luft och vatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?