Elda inte för kråkorna

Eldar du ved i en panna eller braskamin? Har du flera grannar i närheten? Felaktig eldningsteknik kan orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Något som varken är bra för luftkvaliteten, hälsan eller grannsämjan.

Röken

Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning i eldstaden är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig färg betyder att den innehåller mycket tjärämnen.

Eftersom det alltid finns en mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara vit av vattenånga, som kondenserar i den kallare luften. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som värmedaller.

Veden

Nyhuggen ved består till hälften av vatten. Hos torkad ved är vattenhalten 20 procent. Avverka veden under vinterhalvåret och låt den torka ute under sommaren. Det är bäst om veden sedan kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Om du lagrar ved utomhus se till att den ligger skyddad för regn! Vid eldning med fuktig ved är det svårt att uppnå tillräckligt hög temperatur för förbränningen eftersom en stor del av värmen går åt för att torka bränslet. Följden blir stora utsläpp av sot och tjära.

Pannan

De flesta äldre kombi- och vedpannor som idag används för vedeldning är inte miljögodkända. Kombipannorna är ofta konstruerade på ett sätt som gör dem olämpliga för kontinuerlig vedeldning. Förbränningen är ofta dålig och verkningsgraden lägre än i miljögodkända pannor avsedda enbart för vedeldning.

Det bör vara en självklarhet att pannan ska vara ansluten till en ackumulatortank. Med en ackumulatortank i lämplig storlek kan hela mängden ved i pannan slutförbrännas och energin lagras utan att lufttillförseln stryps. Pyreldning ska undvikas.

Skorstenen

En panna med rökkanal som är byggd för oljeeldning är inte lämplig för kontinuerlig vedeldning. Detta beror på högre rökgastemperatur vid vedeldning, vilket medför större påfrestning på skorstenen och risk för överhettning i omgivande material, speciellt stålrörsskorstenar,större gasflöde vid eldning av ved. Detta betyder att man behöver en större skorstensarea eller måste installera rökgasfläkt för att få tillräckligt drag. För trång skorstenspipa medför minskad lufttillförsel till eldstaden med risk för dålig förbränning och utsl��pp av sot och tjära.

Minneslista för dig som eldar med fasta bränslen

  • Använd ett för anläggningen lämpligt bränsle
  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när bränslet läggs på
  • Braselda. Det är bättre att elda rejält en gång vid maximal effekt än att "pyrelda" under hela dagen. Det kräver visserligen en ackumulatortank, men det bör vara en självklarhet för vedeldaren. Utsläppen minskar upp till 90% om man ansluter en ackumulatortank.
  • Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig. Om förbränningen varit bra får du bara kvar litet ljust grå aska i eldstaden.
  • Lär känna din eldningsanläggning. Det kan behövas viss övning för att uppnå ett bra eldningsresultat. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer för att bedöma om du eldar rätt. Använd inte fuktig ved.
  • Elda inte avfall som till exempel mjölkkartonger, målat och impregnerat virke, spånplattor eller liknande. Hälso- och miljöfarliga rökgaser bildas.
  • Anmäl till skorstensfejarmästaren när du ska börja elda med annat bränsle, eftersom skorstenen måste sotas med tätare intervall. Fråga honom också om skorstenen är lämplig.
  • Tag hänsyn till dina grannar. Vissa människor, t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

Olägenhet för människors hälsa

Om olägenhet för närboendes hälsa uppstår på grund av utsläpp från vedeldning kan samhällsbyggnadsnämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljögodkänd eller om samhällsbyggnadsnämnden tidigare godkänt installationen.

I tätbebyggelse är risken för att olägenhet för närboendes hälsa ska uppstå så stor att vedeldning bör undvikas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?