Solceller och säkerhet

Det finns många olika typer av solcellanläggningar. Det är viktigt att känna till hur just din solcellanläggning är uppbyggd. Är du osäker på hur just din anläggning är uppbyggd så kontakta installatören och be dem redogöra det för dig.

Nedan finns en beskrivning av hur solcellsanläggningar kan vara uppbyggda och även hur säkerheten kan vara uppbyggd.

Säkerhet i solcellsanläggningar

När ljus träffar modulerna (panelerna) omvandlas ljuset till elektricitet i form av likspänning. Likströmmen transporteras sedan till en växelriktare där den omvandlas till växelström. Det är växelström som man använder i byggnadens normala elsystem. Om solcellerna producerar mer energi än vad som förbrukas i byggnaden så kan överskottet levereras ut i det allmänna elnätet. I vissa anläggningar lagrar man också energin i batterilager i byggnaden, som kan användas vid tillfällen när solcellerna inte levererar tillräckligt med energi för byggnadens behov.

Solcellsmoduler utan intelligens

Idag består de flesta installerade systemen av solcellsmoduler som är kopplade i serie (en sträng) med likströmskablage till en växelriktare. Om det inte har installerats några särskilda brytare så ska man alltid betrakta alla solcellsmoduler, ledningarna mellan dessa och växelriktaren som strömförande.

Solcellsmoduler med optimerare

Ibland förser man enskilda solcellsmoduler med en modulkontroll. Detta gäller både enskilda solcellsmoduler som har inbyggda optimerare och vanliga ”ointelligenta” solcellsmoduler (som är ensamma eller tillsammans med ytterligare en modul). En modulkontroll gör det lättare att stänga av den enskilda modulen, och förhindrar dessutom att det finns spänning i likströmskablarna mellan panelerna och växelriktaren.

Avstängningar och nödstopp

Nödstopp och avstängningar för ett solenergisystem kan både se ut och benämnas på många olika sätt. Det finns ingen standard för hur de ska utformas eller benämnas, och det finns inte heller någon koppling mellan vad de kallas och hur de är utformade.

Brytare för växelriktare

Starkströmsförordningen (1) säger att det ska finnas en strömbrytare på varje sida om växelriktaren. Genom att bryta strömmen på båda sidorna om växelriktaren kan man försäkra sig om att växelriktaren är avstängd, och att ingen kvardröjande laddning i växelriktaren kan sprida sig i kablarna mellan växelriktaren och solcellsmodulerna. Om man däremot enbart stänger växelriktaren så finns det en risk för att kvardröjande laddning kan spänningssätta kablarna.

Knappen eller brytaren för nödstopp eller avskiljning av systemet

Knappen eller strömbrytaren för nödstopp eller frånskiljning av solcellsmodulerna kan se liknande ut – men har väldigt olika funktion. Att få reda på stoppknappens funktion i det aktuella systemet är avgörande för att kunna minska riskområdet. Dessutom kan knapparna benämnas på samma sätt – men ha olika funktion. ”Brandmansbrytare” eller ”nödstopp” är två av benämningarna, men det finns säkert fler

Brytare för intelligenta system (optimerare)

Denna typ av system har många fördelar, till exempel kan man utnyttja solcellsmodulerna optimalt eftersom det går att ha systemet delvis i skugga utan att tappa i effektivitet. Om man vill bryta strömmen uppe vid panelerna på dessa system kan man till exempel:

 • stänga växelriktaren,
 • bryta strömmen som driver växelriktaren,
 • trycka på en nödstoppsknapp eller brandmansbrytare som stoppar växelriktaren och därmed också modulernas möjlighet att leverera ström.

Det finns även växelriktare med inbyggda optimerare, men ur ett riskperspektiv har dessa inte samma fördelar som de system som har en optimerare vid panelerna.

Brytare på likströmskablage

En vanlig lösning är att man installerar en strömbrytare någonstans på likströmskablarna mellan solcellsmodulerna och växelriktaren. Dessa kallas även de för nödstopp, brandmansbrytare eller liknande namn. Att bryta strömmen på likströmskabeln medför att det finns spänning kvar i kablarna mellan solcellerna och brytaren. Det kan också finnas energi kvar i växelriktaren som kan nå fram till brytaren från det hållet, men den försvinner cirka fem minuter efter att man har stängt av växelriktaren.

Åtgärder vid en brand eller olycka med solceller

 • Aktivera nödstopp
  • Oavsett utformning ska nödstoppet aktiveras
  • Stäng av växelriktaren
  • Var vaksam på nedfallande delar
   • Solpaneler som påverkas av brand riskerar att falla. Risk att träffas av fallande föremål samt att andra byggnadsdelar blir strömförande.
   • Släck inte en brand i, eller i direkt anslutning till, panelerna med vatten.
    • Använd pulver eller koldioxid. Gå inte närmare panelerna än 1,5 m.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?