Avbrottsersättning

Den 1 januari 2006 infördes bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.

Avbrottsersättning och skadestånd regleras i 3 kap 9 d § och 11 kap 18 § ellagen samt i Energimarknadsinspektionens (EI) föreskrifter STEMFS 2007:2. Ellagen reglerar hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott. Syftet med ersättningsreglerna är att driva på investeringar som förbättrar elnäten.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om avbrottsersättning vid strömavbrott som inträffat efter den 1 januari 2007. Mer utförlig information hittar du i ellagen.

Vad innebär reglerna?

Inträffar en driftstörning som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning för avbrottet. Ersättningen beror på hur lång tid avbrottet varat och hur din årliga nätavgift ser ut. Ett avbrott anses avslutat vid den tidpunkt då avbrottet upphörde, om överföringen därefter fungerat oavbrutet under de två närmast följande timmarna. Om överföringen bryts igen inom två timmar fortsätter avbrottstiden att löpa och det räknas då som ett sammanhängande avbrott. Om överföringen bryts igen efter två timmar räknas det som separata avbrott.

Hur bestäms avbrottsperioden?

Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet och/eller från det att det är möjligt av säkerhetsskäl för personalen att inleda reparationsarbetet.

Exempel 1:
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2:
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna igen under ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

Vem betalar avbrottsersättningen?

Ersättningen betalas av det nätföretag som du är ansluten till. Det gäller även om avbrottet inte uppkommit i det nätföretagets elnät utan i en annan del av nätet. Du behöver normalt inte ansöka om ersättning.

Ersättningsbelopp

Hur stor ersättningen blir beror på elavbrottets längd. Beloppet utgår som en procentsats av din årliga elnätskostnad, både de fasta och de rörliga delarna av nätavgiften.
Lägsta ersättningsnivå utgår som en procentsats av gällande prisbasbelopp, avrundat till närmast högre hundratal.
Den maximala ersättningen kan högst uppgå till 300 % av kundens årliga elnätskostnad.
Du kan läsa mer om ersättningen i tabellen nedan.

Ersättningsnivåer
Avbrottstid i timmar Ersättningsgrad i % av beräknad årlig kostnad Minimibelopp i kr
> 12-24 h 12,5 %  900 kr
> 1 dygn  37,5 %  1 800 kr
> 2 dygn  62,5 %  2 700 kr
> 3 dygn  87,5 %  3 600 kr
> 4 dygn  112,5 %  4 500 kr
> 5 dygn  137,5 %  5 400 kr
> 6 dygn  162,5 %  6 300 kr
> 7 dygn  187,5 %  7 200 kr
> 8 dygn  212,5 %  8 100 kr
> 9 dygn  237,5 %  9 000 kr
> 10 dygn  262,5 %  9 900 kr
> 11 dygn  287,5 %  10 800 kr
> 12 dygn  300 %  11 700 kr

Vem kan få avbrottsersättning?

De kunder som är direkt anslutna till Trelleborgs kommuns elnät och som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre har med nedanstående undantag rätt att få avbrottsersättning. För kund med förfallen/na fordringar till Trelleborgs kommun kan ersättningen reduceras eller helt utebli genom kvittning mot den/de förfallna fordringen/arna. Kvittningsrätten gäller inte tvistiga fordringar. Från 1 januari 2014 har kunder rätt till ersättning redan om avbrottet gäller en fas, delvis strömlöshet.

Avbrottsersättning utgår inte om:

  • Kunden var frånkopplad då avbrottet inträffade
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen bryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
  • Om avbrottet ligger utanför koncessionshavarens så kallade kontrollansvar
  • Avbrottet beror på en händelse av exceptionell karaktär, till exempel sabotage

Jämkning av avbrottsersättning

Enligt ellagen får avbrottsersättningen jämkas om arbetet med att få igång överföringen behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Jämkning får även ske med hänsyn till nätföretagets ekonomiska förhållanden.

Utbetalning av avbrottsersättning

Avbrottsersättning till kunder anslutna till Trelleborgs kommuns elnät betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid får du även ränta enligt 6§ räntelagen. Avbrottsersättning betalas i första hand genom kreditering på kommande faktura/or. Du behöver normalt inte ansöka om ersättning utan får den automatiskt via fakturan. Om du som kund inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det - kontakta vår kundtjänst.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Skadestånd vid driftstörning

Om du har drabbats av skador i samband med driftstörning regleras detta enligt ellagen. Du bör alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag. Skadestånd kan endast bli aktuellt om driftstörningen har uppstått till följd av uppsåt eller vårdslöshet från elnätsägarens sida. Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som utbetalas på grund av samma avbrott.

Mer information

Kontakta vår kund- och fakturasupport på 0410-73 38 00.

Villkor för avbrottsersättning (PDF-dokument, 261 kB).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?