Anslutningsavgifter för lågspänning och högspänning

Anslutningsavgifter inom Trelleborgs kommuns elnäts koncessionsområde är beslutat enligt utdrag nedan ur Protokoll Kommunfullmäktige 2015-11-23:

§229 Taxekonstruktion Elnätsverksamhet

Dnr KS 2015/737

Ärendebeskrivning

I enlighet med budgetdirektivet från 2015-02-24, avser tekniska nämnden se över nämndens taxor och taxekonstruktioner. Den nya taxekonstruktionen för elnätet är framtagen för att följa ellagens intentioner. "Nättariffer ska vara objektiva, icke-diskriminerande och utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet." (Ei R2012:14) Energimarknadsinspektionen beslutade (EI PM2013:03) om skäliga anslutningsavgifter. Nuvarande anslutningsavgifter inom Trelleborgs kommuns elnäts koncessionsområde, gäller från den 2016-01-01. Förvaltningen har utarbetat förslag till nya anslutningsavgifter i enlighet med Energimarknadsinspektionens beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxorna för elnätsverksamheten samt, att taxorna skall träda ikraft den 1 januari 2016 eller när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Anslutningsavgifter vid lågspänningsleverans

Vid nyanslutning till Trelleborgs kommun, Tekniska Serviceförvaltningen, Energiavdelningens lågspänningsnät debiteras engångsavgift enligt följande:

1 Normala permanenta helårsleveranser

Avstånd fågelvägen från närmaste anslutningspunkt
Säkring<200 m200-600 m600-1200 m1200-1800 m
16-25 A 27 625 kr 27 625 kr 122 125 kr 206 125 kr
+ 236,25 kr/m + 140 kr/m + 208,75 kr/m
35 A 32 125 kr Offert Offert Offert
50 A 37 500 kr Offert Offert Offert
63 A 43 500 kr Offert Offert Offert
Vid övriga anslutningar lämnas offert

Samtliga priser i tabellen ovan är inklusive moms (25%).

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Grundavgiften innefattar 30 m kabel innanför fastighetsgräns.

Kabel som överstiger 30 m innanför fastighetsgräns bekostas av kunden med gängse kabelpriser.

Vid parallellkoppling av flera kablar vid samma tillfälle reduceras servisavgiften med 10 % för tillkommande kablar.

2. Tillfälliga leveranser

Engångsavgift debiteras med belopp motsvarande verklig kostnad för leveransens ordnande.

3. Utökning av leverans

Vid utökning av leverans debiteras med belopp motsvarande verklig kostnad för leveransens utökning dock lägst mellanskillnaden enligt gällande engångsavgifter.

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A (PDF-dokument, 240 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!