Elbranschens allmänna avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K och NÄT 2012 K som gäller från och med den 1 juli 2012. Från den 1 juli 2015 gäller nya reviderade avtalsvillkor.

Villkoren är utarbetade av branschorganisationen Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket och gäller tills vidare.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav, förfallodagar och tidsfrister, ångerrätt, krav på säkerhet eller förskottsbetalning, avtalsbrott och avstängning samt vägledning och tvistlösning. Vissa bestämmelser avser bara nät, andra bara elhandel men de flesta bestämmelserna återfinns med vissa avvikelser i avtalsvillkoren för både nät och el.

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012K (PDF-dokument, 3,4 MB)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 för konsument - reviderade (PDF-dokument, 113 kB)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (PDF-dokument, 2,8 MB)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 för näringsidkare - reviderade (PDF-dokument, 118 kB)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (PDF-dokument, 2,7 MB)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 för högspänningsanläggning - reviderade (PDF-dokument, 116 kB)

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (PDF-dokument, 49 kB)

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (PDF-dokument, 102 kB)

Några av de viktigaste ändringarna i de nya villkoren 2012

 • Nya villkor får börja tillämpas tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringar har skickats.
 • Ellagen ställer krav på vad elhandelsavtal respektive nätavtal ska innehålla. Dessa krav finns tydliggjorda även i villkoren.
 • De ändrade reglerna i samband med leverantörsbyte, dvs. byte av elhandlare, är införda i villkoren, t.ex. att byte kan ske varje dag, att elleverantören ska informera elnätsföretaget och att elnätsföretaget ska genomföra byte i rätt tid.
 • Regler för när preliminär fakturering ska ske har reviderats. Huvudreglerna är att fakturering ska ske på insamlade värden. För elnätsföretagen krävs synnerliga skäl för att preliminärfakturering ska ske och för elhandelsföretagen krävs att det ligger utom elhandelsföretagets kontroll att mätvärdena saknas samt att dess följder inte kunnat undvikas eller övervunnits.
 • Reglerna för kundens rättighet i samband med preliminärfakturering har skärpts, exempelvis genom tydligare regler när konsumenten har rätt till kostnads- och räntefri avbetalningsplan samt 15 procent reduktion på mellanskillnad mellan preliminär och slutlig faktura.
 • Då avtalad fakturering helt uteblivit och om det beror på omständigheter inom företagets kontroll, får företaget inte kräva betalningar för fordringar äldre än tolv månader.
 • Ellagens krav att elhandelsföretagen ska sända en slutfaktura inom sex veckor har införts och i villkoren gäller samma regel även elnätsföretagen. Vidare får företagen inte skicka fler fakturor efter det att slutfakturering skett.
 • Regler för betalning har ändrats genom att förfallodagen får infalla tidigast 20 dagar efter att fakturan skickats, samt att förfallodagen får infalla tidigaste den 28:e i månanden. Detta innebär att förfallodagen kan infalla nästkommande månad.
 • Reglerna för förskottsbetalning och säkerhet har harmoniserats.
 • Såväl elhandelsföretag som elnätsföretag ska ange tydlig information på sin webbplats om klagomålshantering samt var konsumenten kan vända sig för information och vägledning.
 • För elhandelsföretag har regler om tillsvidareavtalen justerats så att konsumenten har rätt att säga upp avtalet då villkoren ändras. Detta i enlighet med ellagen. Däröver har villkoren om distans- och hemförsäljning förtydligats.
 • För elnätsföretagen har det i villkoren införts en hänvisning till Styrel i de fall då uttaget av el behöver avbrytas eller begränsas. Därutöver införs villkor som ger konsumenten rätt till kostnadsfri utredning om det finns skälig anledning att anta att det finns brister i elkvalitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?