Nedgrävning av häst

Från och med 1 februari 2015 gäller nya regler kring begravning av häst. Tidigare krav på tillstånd från Länsstyrelsen har tagits bort och nergrävningen ska istället ske enligt anvisningar från kommunen.

Om ni vill begrava er häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. Men för att undvika risker för miljö och hälsa måste platsen väljas med omsorg och hanteringen ske rätt. Nedgrävning av en häst får endast ske på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt kommunens anvisningar.

Gör så här:

  • Läs igenom de råd för val av plats och hantering nedan. Utse utifrån detta en lämplig plats för nedgrävningen. Eller några alternativa platser.
  • Fyll i och skicka in blanketten "Anmälan om nedgrävning av häst". Bifoga en karta enligt anvisningar på blanketten. Miljöavdelningen undersöker snarast om platsen är lämplig. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på plats.
  • Sedan får ni en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävningen samt vilka eventuella särskilda försiktighetsmått som behövs.

Råd för val av plats och hantering

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller ytvattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävningen ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävningen ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?