Plan- och byggtaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter eller den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Vad kostnaden blir beror på många olika saker, bland annat byggnadens bruttoarea (BTA). Nedan listas några exempel på fasta avgifter.

Exempel på fasta avgifter för bygglov

Kostnaderna är inklusive startbesked och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Nybyggnad (standard BTA och BYA = samma OPA = 0, inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) inkluderat startbesked och kungörelse
Huvudbyggnad 50-129 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 17 475 kronor
Huvudbyggnad 130-199 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 22 566 kronor
Huvudbyggnad 200-299 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 27 657 kronor
Komplementbyggnad (garage, förråd, carport) vid en- och tvåbostadshus < 50 m2 4000 kronor
Komplementbyggnad (garage, förråd, carport) vid en- och tvåbostadshus >50 m2 6000 kronor
Tillbyggnad av huvudbyggnad (standard BTA och BYA = samma OPA= 0, inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) inkluderat startbesked och kungörelse
Tillbyggnad 0-49m 4000 kronor
Tillbyggnad 50-129 m2 8 000 kronor

Mur och plank vid en- och tvåbostadshus 3000 kronor
Fasadändring mindre 4000 kronor
Fasadändring större 6000 kronor
Takkupa 1 st (takkupa mer än 1 eller en stor, kan fasadändring större användas) 4000 kronor

Avslag för såväl bygglov, marklov, 50% av rivningslov som förhandsbesked bygglovsavgiften max 20000 kronor

Återtagande av bygglov 25% av bygglovsavgiften

Rivningslov inklusive startbesked
< 250 m2 BTA  5000 kronor
250-999m2 BTA  12000 kronor
>1000 m2 22 000 kronor

Förhandsbesked 10 000 kronor

Ytterligare kostnader

Förutom avgift för bygglov, startbesked och slutbesked tillkommer ibland ytterligare avgifter såsom planavgift, avgift för grannehörande eller för prövning av liten planavvikelse.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från mät- och kartavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Exempel på tillkommande avgifter i samband med bygglov

Planavvikelse bygglovsavgift x
Prövning av liten avvikelse 1,2
(gäller endast avgiften för bygglov)

Bygglovsavgift
Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 av bygglovsavgiften

Utstakning
Tillbyggnad 15 – 199 m2 1958 kronor
Komplementbyggnad 15 – 199 m2 2937 kronor
Lägeskontroll 1958 kronor, moms tillkommer

Underrättelse och expediering
Kungörelse och sakägare 1-10 1000 kronor
Kungörelse och sakägare 10-50 2000 kronor
Kungörelse och sakägare 50-100 3000 kronor
Över 100 på timmar timdebitering

Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningen 245 kronor

Plan- och byggtaxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2014. (PDF-dokument, 217 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?