Bygglov

För att bygga ett nytt hus, bygga ut eller kanske riva en byggnad krävs oftast bygglov eller anmälan. Dessutom måste du alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga.

Bygglovsguiden - en informationstjänst

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga när du ska bygga nytt eller bygga om. Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder.
Bygglovsguiden

Kontrollansvarig och kontrollplan

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.
En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger m.m.
 • ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak
 • byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • skyltar, plank
 • rivning av små byggnader

För projekt som inte listas som enkla byggprojekt ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Att upprätta kontrollplan

Använd dokumentet kontrollplan och se till att din kontrollplanen innehåller följande:

 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (t.ex. mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
 • hur farligt avfall ska tas om hand.

Ifyllningsbar kontrollplan: Mall för kontrollplan (Word-dokument, 48 kB)

Exempel på kontrollplan

Här finns exempel på kontrollpunkter som kan användas i kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig: Exempel på kontrollpunkter (Word-dokument, 82 kB)

Nedan ses några exempel på hur den ifyllnadsbara kontrollplanen kan se ut för olika typer av projekt:
Kontrollplan eldstad/rökkanal (Word-dokument, 50 kB)
Kontrollplan fasadändring (Word-dokument, 53 kB)
Kontrollplan för mindre enkel tillbyggnad (Word-dokument, 61 kB)
Kontrollplan för mur och plank (Word-dokument, 50 kB)
Kontrollplan för takkupa (Word-dokument, 56 kB)
Kontrollplangarage och carport (Word-dokument, 52 kB)
Kontrollplanrivning (Word-dokument, 54 kB)
Kontrollplan skylt- och ljusanordning (Word-dokument, 50 kB)

Staket, plank och murar

Under sommarhalvåret får vi många frågor om plank, staket och murar. Här har vi sammanställt våra rekommendationer och riktlinjer i två olika publikationer.

Staket, Plank och Murar - kortfattad guide för dig som vill bygga (PDF-dokument, 1,5 MB)
Riktlinjer för - staket, plank och murar (PDF-dokument, 13,5 MB)

Exempelritningar

Villa

Exempelritningar för villor (PDF-dokument, 2,5 MB)

Tillbyggnad

Exempelritningar för tillbyggnad (PDF-dokument, 1,9 MB)

Uterum

Exempelritningar för uterum (PDF-dokument, 1,3 MB)

Viktig information till villaägare

Med broschyren Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen vill Arbetsmiljöverket informeraArbetsmiljo_framsida_mini om viktiga arbetsmiljöregler som gäller villaägare som ska bygga ny villa eller renovera.

Den 1 juli 2014 infördes dessutom flera sanktionsavgifter för allvarliga arbetsmiljöbrister, som även villaägare kan omfattas av i sin roll som byggherre. Mer information om sanktionsavgifter finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (PDF-dokument, 207 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?