Undantag från bygglovsbefrielse

Om din fastighet innehåller en byggnad eller ingår i ett område som är särskilt värdefullt sett ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv gäller inte de så kallade Attefallsreglerna.

Det slås fast i plan- och bygglagen som säger att sådana byggnader inte får förvanskas. På en sådan fastighet gäller alltså inte bygglovsbefrielsen för Attefallshus, 15 kvadratmeters tillbyggnad eller bygglovsbefriade takkupor. Samtliga sådana åtgärder kräver i dessa fall bygglov. Däremot gäller de gamla friggebodsreglerna som vanligt.

Generella riktlinjer

Finns det skyddsbestämmelser för byggnaden eller miljön i en detaljplan eller en byggnadsminnesförklaring så rör det sig om särskilt värdefulla byggnader och miljöer. Samma sak kan gälla om byggnaden eller miljön är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller i en kulturmiljöinventering.

Men byggnader kan vara särskilt värdefulla även om skyddsbestämmelser eller dokumentation saknas. Om byggnaden är gammal och välbevarad är den sannolikt kulturhistoriskt värdefull. Grupphusområden och kedjehus samt radhus är ofta värdefulla miljöer med en stor enhetlighet och de kan ofta bedömas vara särskilt värdefulla miljöer om de är välbevarade.

Om du är osäker på om din byggnad är särskilt värdefull eller ingår i ett sådant område kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och fråga.

Läs mer

  • Byarna på Söderslätt omfattas oftast av områdesbestämmelser med utökad lovplikt för att skydda kulturmiljön. I byarna krävs det därför alltid bygglov för "Attefallsbyggnader". Alla kommunens områdesbestämmelser.
  • Plan- och bygglagen: kap 8 § 13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?