"Attefallshus" med mera

Den 2 juli 2014 infördes ett antal nya bygglovsbefriade åtgärder. Det handlar om ny- och tillbyggnader som du får göra utan att söka bygglov, exempelvis bygga ett Attefallshus. Dock krävs det ibland en anmälan innan du börjar bygga.

Attefallshus
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Attefallshus

Följande åtgärder kan från och med 2 juli 2014 utföras efter att en anmälan enligt plan- och bygglagen hanterats och startbesked meddelats. Åtgärderna kräver inte bygglov.

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus
  En eller flera byggnader men totalt 25 kvm byggnadsarea/tomt och med en nockhöjd om max 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande (Så kallat Attefallshus).*
 • Tillbyggnad till bostadshus
  Tillbyggnaden får inte vara större än 15 m² bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets nock. Tillbyggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. *
 • Inreda ny bostad i enbostadshus
  Gäller endast i enbostadshus (inte i tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

* Om friggeboden eller Attefallsbyggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata eller väg krävs alltid bygglov.
* Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns än 4,5 meter. Kommunens rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Nedanstående kan utföras utan varken bygglov eller anmälan (gäller endast för en- och tvåbostadshus).

 • Bygga två takkupor på hus som saknar takkupor
 • Bygga en takkupa på hus med en befintlig takkupa

För samtliga åtgärder ovan gäller att:
Bygglovsbefrielsen gäller inte inom område med särskilt värdefull byggnad/miljö enligt PBL 8:13. Inom försvarets intresseområde för skjutfält gäller bara delar av bygglovsbefrielsen (man får bygga komplementbyggnad 25 m² och takkupor men inte det övriga). Alla byggnader/åtgärder enligt ovan ska uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Läs mer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?