Sotning och brandskyddskontroll

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, är sotning och brandskyddskontroll en kommunal myndighetsverksamhet. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har sotning förekommit i Sverige. Tidigare innebar sotning att man både rengjorde samt gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två separata uppdrag.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som röken passerar rengörs. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används.

Sotningsfrister (PDF-dokument, 107 kB)

Brandskyddskontroll

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper , och ser så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen utförs av yrkesutbildad skorstensfejarmästare. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar.

Hur går det till i vår kommun?

Trelleborgs kommun har upphandlat två företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna denna tjänst. Det är upp till var och en vilket företag som man vill ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll, men gör man inget val kommer man per automatik bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen.

Det finns inga skillnader i pris mellan dessa två företag, då det är kommunen som fastställer taxan (PDF-dokument, 10 kB). Inte heller skillnader vad gäller frister och intervaller eftersom kommunen fastställer även detta.

En gång per år har man möjlighet att göra ett omval av vilket sotningsföretag man vill ha. Blanketten för detta finns under Självbetjäning.

Företagen är:

- SIMAB (de som fick flest poäng)

- Skorstensfejarmästare Lundquist

Egensotning

Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta innebär att den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd. Svenska brandskyddsföreningen och Statens Räddningsverk har information om vilka kurser som finns.

För att ansöka om egensotning ska en särskild blankett fyllas i och sändas till Räddningstjänsten Trelleborg.
Du hittar ansökningsblanketten för egensotning här

Observera att ändrat utförande av förbränningsanordning, byte av bränsleslag m. m. ska anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotningen.

Sotningsjournal

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på anmodan från räddningstjänsten.

Sotningsjournal (PDF-dokument, 128 kB)

Avgifter

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen beslutat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!