Elda utomhus

Räddningstjänsten får ofta frågor som rör eldning utomhus och vad man bör tänka på.

Eldning av trädgårdsavfall

Det är reglerat i den lokala ordningsstadgan när under året som man får elda trädgårdsavfall i och utanför detaljplanerat område. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information om detta. Det absolut bästa är däremot att alltid lämna sitt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

För övrigt bör man tänka på följande:

Elda inte om eldningsförbud har utfärdats.

Undvik att elda om brandriskprognosen är 4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk. Brandriskprognosen kan under säsong hittas hos SMHI.

Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Elda alltså på en plats som är lämplig.

Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart.

Elda inte efter solens nedgång. Eld som brinner efter mörkrets inbrott orsakar ofta onödiga utryckningar orsakade av att någon ser lågorna och ringer 112.

Tänk på att räddningstjänsten inte har mandat att avbryta en eldning/grillning om du upplever röken som störande. Räddningstjänsten har bara möjlighet att ingripa om det föreligger överhängande fara för olycka. Om du anser att sådan risk föreligger ringer du 112 för en första bedömning, inte direkt till räddningstjänsten.

Valborgsmässobål

Den som ska arrangera ett offentligt valborgsfirande med eldning av ett bål ska söka tillstånd för detta hos markägaren och Polismyndigheten. Eldningen behöver inte anmälas till räddningstjänsten.

Bålets storlek bör begränsas till åtta meter i diameter och tre meter på höjden. Bålet ska av miljö- och brandspridningsskäl endast innehålla torra träprodukter såsom grenar, kvistar och ris. Däck, plast, byggavfall och liknande ska inte eldas upp. Använd inte bensin eller andra brandfarliga vätskor när bålet ska tändas.

Platsen för eldning ska väljas så att risken för brandspridning till mark, vegetation och byggnader minimeras. Minsta avstånd till byggnader bör vara 75 meter.

Röken får inte spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga utryckningar orsakade av att någon ser röken och ringer 112.

Det ska finnas säker tillgång till vatten så att brandspridning kan förhindras. Med säker tillgång menas kopplad och trycksatt vattenslang.

En namngiven person ska finnas som ansvarar för eldningen och att elden släcks ordentligt när arrangemanget är över.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?