Regler för tomt - och småhuskön i Trelleborgs kommun

Reglerna för tomt- och småhuskön i Trelleborg gäller fr.o.m. den 1 januari 2008. De antogs av Kommunfullmäktige den 24 november 2007.

Registrering

§ 1
Fördelning av tomter och småhus görs av kommunledningskontoret. Denna fördelning kan avse småhus i grupp och stycketomter för eget boende på kommunägd mark.

§ 2
Den som genom förmedling via Trelleborgs kommun önskar bli anvisad tomt eller småhus skall vara registrerad i kommunens tomt - och småhuskö.
Anmälan görs lämpligen via kommunens hemsida eller skriftligen på särskild blankett.

§ 3
Sökanden skall ha fyllt 18 år. Ansökan får endast avse eget boende.

§ 4
Ansökan är personlig och kan ej överlåtas till annan person än äkta maka/make eller sambo.

§ 5
Äkta makar, sammanboende eller personer som avser att sammanbo får endast göra en gemensam ansökan.
Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör, avgör parterna själva vem av dem som eventuellt skall behålla platsen i kön.

§ 6
Sökanden placeras i turordning i kön efter ansökningsdatum och fördelning sker i denna ordning.

Förtur kan endast komma ifråga för personer med varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Förtur skall medges med stor restriktivitet och kan endast erhållas efter särskild prövning i det enskilda fallet.

§ 7
Adress - och namnändring skall av sökanden omgående meddelas till kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret får inte på annat sätt uppgift om sådana ändringar.

§ 8
Sökanden som genom kommunens försorg erhållit tomt eller nybyggt småhus avregistreras från tomtkön.

Sökanden som tilldelats tomt eller nybyggt småhus är inte berättigad att på nytt placera sig i tomtkön förrän tidigast fem år efter det att köpebrev upprättats för det senaste köpet.

Avgifter

§ 9
För platsen i tomt - och småhuskön tar Trelleborgs kommun ut en årlig registreringsavgift på 300 kr som betalas mot faktura.

Avgiftsperioden omfattar 1 januari - 31 december.

Inbetald registreringsavgift återbetalas ej.

Avregistrering

§ 10
Sökanden avregistreras från kön om

a) oriktiga eller vilseledande uppgifter medvetet lämnats i ansökan
b) namn- och eller adressändring ej anmälts
c) sökanden begär det.

Sökanden som tilldelats tomt eller nybyggt småhus är inte berättigad att på nytt placera sig i tomtkön förrän tidigast fem år efter det att köpebrevet upprättats för det senaste köpet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?