Fastighetsnära insamling för dig i villa

Den 24 september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett nytt, fastighetsnära insamlingssystem för avfall, samt att det från och med den 1 november 2012 ska vara obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Syftet med det nya insamlingssystemet är att öka materialåtervinningen och skapa resurseffektiva kretslopp för matavfall samt förpacknings- och tidningsmaterial.

Det nya insamlingssystemet innebär två kärl med sortering i åtta fack. Under andra kvartalet 2017 förväntas alla trelleborgare i villa kunna sortera hemma.
Foto: PWS Licens: © Copyright Det nya insamlingssystemet innebär två kärl med sortering i åtta fack. Under andra kvartalet 2017 förväntas alla trelleborgare i villa kunna sortera hemma.

Fastighetsnära insamling gör det lätt att göra rätt

Det nya insamlingssystemet har införts i tre etapper i kommunen under åren 2014-2017. I maj-juni 2017 fick de sista 4 000 hushållen i kommunens norra, östra och södra delar de två nya kärlen för sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar.

Transportväg utan vändmöjlighet för stora fordon

Avfalls- och återvinningsavdelningen har genomfört en riskanalys av hela vägnätet i kommunen. Riskanalysen visar att många vägar saknar tillräcklig vändmöjlighet för stora fordon och att chaufförerna backar långa sträckor för att hämta hushållsavfallet. Detta strider mot Arbetsmiljöverkets regler då backning inte är ett körsätt. I samband med utsättning av nya kärl i etapp 3 har berörda fastighetsägare fått information om hur hämtning av hushållsavfall kan ske vid respektive fastighet.

Av det insamlade matavfallet produceras biogas och biogödsel

Biogasen uppgraderas till fordonsbränsle. Biogas är ett helt förnybart drivmedel och tillför ingen ny koldioxid. Biogödseln innehåller växtnäring, humus och nyttiga mikroorganismer. Fosfor, som räknas som en ändlig resurs, kan också tillvaratas och återföras till jordbruket genom att matavfallet omvandlas till biogödsel. Användning av biogödsel från matavfall sluter kretsloppet och ersätter användningen av konstgödsel.

Separat insamling av förpackningar och tidningar leder till ökad materialåtervinning

Att använda återvunnet material vid tillverkning av förpackningar är mer resurseffektivt än att använda ny råvara. Denna typ av fastighetsnära insamling leder också till minskade lokaliserings- och nedskräpningsproblem vid återvinningsstationerna. En del återvinningsstationer kan eventuellt tas bort i samband med det nya insamlingssystemets införande.

En- och tvåfamiljsfastigheter

Det nya insamlingssystemet innebär att en- och tvåfamiljsfastigheter har två stycken 370 liters-kärl, med fyra separata fack i varje kärl, alltså totalt åtta fack.

Kärlen är indelade i åtta fack

Det ena kärlet, Kärl 1, töms varannan vecka. Här sorteras matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar. I Kärl 2 sorteras plast-, pappers- samt metallförpackningar och ofärgat glas. Detta kärl töms var fjärde vecka.

  • Indelningen i Kärl 1 med hämtning varannan vecka: matavfall 120 liter, restavfall 160 liter, färgat glas 30 liter, tidningar 60 liter.
  • Indelningen i Kärl 2 med hämtning var fjärde vecka: pappersförpackningar 140 liter, plastförpackningar 140 liter, ofärgat glas 45 liter, metallförpackningar 45 liter.

Fyrfacksbil

Fyrfacksbilen är, precis som det låter, indelad i fyra fack. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra.

Vanliga frågor

Hur kommer det nya insamlingssystemet att påverka taxan?

Svar: Under uppbyggnadsfasen kommer den totala taxan inte att förändras nämnvärt, dock kan det bli skillnader för vissa specifika abonnemang. På sikt förväntas en taxehöjning om ca 550-600 kr/år (beräknat på ett standardabonnemang år 2012) som följd av systemskiftet. Förhoppningsvis kommer kommunens ersättning från producenter av tidningar och förpackningar att höjas framöver, vilket i så fall kan påverka taxesättningen positivt.

Behöver man ha både Kärl 1 och Kärl 2?

Svar: Ja. Om det finns särskilda omständigheter ska fastighetsägaren kontakta avfalls- och återvinningsavdelningen.

Finns det möjlighet att dela kärl med en granne?

Svar: Ja, efter ansökan hos avfalls- och återvinningsavdelningen.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Svar: I flerfamiljsfastigheter kommer tömningsfrekvensen att vara densamma som i dag. I en- och tvåfamiljsfastigheter kommer det kärl som bland annat innehåller mat- och restavfall, Kärl 1, att tömmas varannan vecka och det andra kärlet, Kärl 2, kommer att tömmas var fjärde vecka.

Hur ska avfallet emballeras?

Svar: Restavfallet ska läggas i väl åtknuten plast- eller papperspåse. Matavfallet ska läggas i särskilda matavfallspåsar som tillhandahålls av avfalls- och återvinningsavdelningen. Förpackningar ska inte vara emballerade men får gärna tryckas ihop enligt principen mindre förpackningar i större. Mjukplasten trycker du ihop i en plastpåse, eller så använder du en Plastis som hjälper till att komprimera plasten. Plastis kan hämtas i Kundtjänst på Rådhuset eller på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn. Det viktiga är att avfallet inte flyger ut vid tömning och skräpar ner.

Hur gör jag när matavfallspåsarna tar slut?

Svar: I första hand ska du klämma fast en tom påse i locket på Kärl 1 på hämtningsdagen. Då lämnar chauffören ett paket påsar i facket för tidningar/returpapper. Du kan också hämta påsar själv i Kundtjänst på Rådhuset eller på någon av kommunens tre återvinningscentraler.

Varför ska man använda papperspåsar när man sorterar ut matavfall?

Svar: Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav kommit överens om att man ska använda papperspåsar när man sorterar sitt matavfall. Papperspåsen har flera fördelar och den viktigaste är att den bidrar till att renheten på matavfallet och därmed blir kvaliteten på slurry och biogödsel hög. Forskning visar att papperspåsar är det insamlingssystem som fungerar bäst, inklusive om man tittar på risk för läckage. Genom att använda papperspåsar introduceras endast extra papper i kretsloppet. Bioplastpåsar, som till exempel majsstärkelsepåsar, som finns på marknaden idag innehåller fortfarande en stor mängd fossil olja Dessa påsar bryts inte ner i rötkammaren utan följer med biogödseln ut på åkermarken. Dessutom har de egenskaper som innebär driftproblem i anläggningarna, vilket beror på att påsarna är framtagna för kompostering, inte rötning. Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer helt säkert att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.

Hur stora är kärlen och hur placerar jag dem?

Svar: Om man placerar 2 stycken 4-fackskärl bredvid varandra så blir de cirka 1,60 meter tillsammans. Ett kärl har måtten: bredd = 77 cm, djup = 87 cm, höjd = 110 cm. Om du bygger en särskild plats till kärlen, med plank eller mur, tänk då på att inte bygga för snävt. Kärlen måste kunna rullas utan hinder.

Kärlen ska vid hämtning stå på hårdgjort och jämnt underlag. De ska kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Grus/singel är inte hårdgjort underlag. Generellt sett ska kärl för hushållsavfall stå med handtaget och hjulen mot gatan/vägen. Men dessa kärl har ett tredje hjul och kan stå med lilla hjulet mot gatan/vägen om underlaget är slätt, hårdgjort och utan lutning hela vägen ut till fordonet.

Kan jag ta ur insatserna för att få plats med mer?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att ta ur insatserna ur kärlen för att få plats med mera mat- och restavfall (Kärl 1) respektive pappers- och plastförpackningar (Kärl 2). En sådan åtgärd kräver ett annat abonnemang med annan avgift och det kan vi inte erbjuda idag. Har du mycket restavfall, på grund av blöjbarn till exempel, kan du utöka abonnemanget med ett extra 190-literskärl. Har du mycket pappers- och/eller plastförpackningar kan du beställa extra hämtning eller lämna till någon av kommunens återvinningsstationer.

Hur löser man sorteringen under diskbänken?

Svar: Alla hushåll kommer att få en särskild påshållare som är avsedd för matavfallspåsen. Denna kan antingen fästas i skåpsluckan eller placeras på botten av köksskåpet. Förpackningarna kan man, beroende på utrymme, hantera på olika sätt. Det enklaste är kanske att samla alla förpackningar i samma kasse. Sedan sorterar man vid kärlen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Kärlen är ID-märkta, varför det?

Svar: Alla kärl ID-märks med ett nummer kopplat till adressen. Det minskar risken för missad hämtning och ger bättre service till kund.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!