Enskilda avlopp, fettavskiljare, latrin

Tömning av slam från små avloppsanläggningar ska ske minst en gång per år och får endast utföras av de entreprenörer som anlitats av tekniska nämnden.

För tömning av slutna tankar används en så kallad konventionell slambil.
Foto: Carina Eklund Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika För tömning av slutna tankar används en så kallad konventionell slambil.

Trekammarbrunnar, septiktankar och minireningsverk töms enligt en särskild tidplan. Du får information när det är dags för tömning via post. Har du en sluten tank ska du själv kontakta entreprenören när det är dags för tömning (dock minst en gång om året).

2- och 3-kammarbrunnar samt septiktankar töms med så kallad avvattningsteknik. Det innebär att slambilen avvattnar slammet på plats och sedan återförs vätskan till brunnen. Materialet som avvattnats går till förbränning. Slutna tankar och minireningsverk töms med konventionell slambil, slammet går till behandling på Trelleborgs avloppsreningsverk.

Fettavskiljare (vid verksamhet) töms minst en gång per år enligt ett särskilt schema. Kontakta avfalls- och återvinningsavdelningen för information.

Att tänka på vid slamtömning

Se till att vägen är framkomlig för en större lastbil

Fri höjd ska vara minst 4,7 meter och vägbredden minst 3,5 meter. Såga av grenar som kan vara i vägen.

Brunnen ska vara lätt att hitta

Märk ut brunnen tydligt och ta bort hög växtlighet, annars kan brunnen vara svår att se. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och brunnen får inte överstiga 20 meter. Om avståndet överstiger 10 meter tas en extra avgift ut.

Locket

Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kilo. Det får inte stå saker på locket till brunnen – ta bort blomkrukor och andra lösa föremål.

Minireningsverk

Se till att slamtömningsentreprenören har tillgång till en tömningsinstruktion för just ditt minireningsverk.

Som fastighetsägare ansvarar du...

för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, för att din avloppsanläggning har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

I allmänhet ska små avloppssystem:

  • säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
  • skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (närsalter), och organiskt material (syreförbrukande ämnen).
  • möjliggöra kretslopp av närsalter.
  • hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Latrin

Sedan årsskiftet 2009-2010 har latrinhämtningen upphört i Trelleborgs kommun. Istället för latrinhämtning finns andra lösningar för att ta hand om toalettavfallet. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera alternativa lösningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?