Plan- och byggtaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Ny taxa från och med 3 mars 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om ny plan- och bygglovstaxa som gäller från och med den 3 mars 2020. Förändringen av taxan innebär att den framöver ska vara timbaserad istället för ytbaserad. Hur den nya taxan kommer att falla ut meddelas när beslutsunderlaget sammanställts, men taxan gäller retroaktivt från och med den 3 mars 2020.

Länk till den nya taxan som gäller från den 3 mars 2020  (PDF-dokument, 5 MB)

Ärenden som inkommit före den 3 mars 2020 påverkas inte av den nya taxan.

Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter eller den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Exempel på fasta avgifter för bygglov

Nedanstående prisuppgifter inkluderar om inte annat anges avgifter för följande:
Bygglovsprövning
Ett startbesked
Ett tekniskt samråd
Ett arbetsplatsbesök
Ett slutsamråd
Ett slutbesked

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
Planenligt 32 640 kronor
Planenligt med liten avikelse 38 760 kronor
Utanför planlagt område 36 720 kronr

Nybyggnad av komplementbyggnad (gäller inte attefallsanmälan)
Planenligt med tekniskt samråd 31 620 kronor
Planlenligt utan teknsikt samråd 14 280 kronor

Planenligt med liten avvikelse och tekniskt samråd 37 740 kronor
Planenligt med liten avvikelse utan tekniskt samråd 24 480 kronor

Utanför planlagt område med tekniskt samråd 35 700 kronor
Utanför planlagt område utan tekniskt samråd 18 360 kronor

Tillbyggnad (till exempel uterum)
Planenligt med tekniskt samråd 31 620 kronor
Planlenligt utan teknsikt samråd 17 340 kronor

Planenligt med liten avvikelse och tekniskt samråd 37 740 kronor
Planenligt med liten avvikelse utan tekniskt samråd 25 550 kronor

Utanför planlagt område med tekniskt samråd 31 620 kronor
Utanför planlagt område utan tekniskt samråd 19 380 kronor

Murar och plank, uppförande eller ändring (utan tekniskt samråd)
Inom detaljplan 12 240 kronor
Inom detaljplan med liten avvikelse 16 320 kronor
Utanför planlagt område 12 240 kronor

Fasadändring med tekniskt samråd 27 540 kronor
Fasadändring utan tekniskt samråd 14 280 kronor

Avslag
Vid avslag debiteras full avgift.

Avvisning eller avskrivning av ärende
Vid avvisning eller avskrivning av ärende tas avgifter ut för nerlagt arbete enligt tidsuppskattningen för tillämpliga ärendetyper.

Förhandsbesked
Inom planlagt område 17 340 kronor
Utanför planlagt område 25 500 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder (Attefallsåtgärder)
Tillbyggnad upp till 15 m² med tekniskt samråd 13 260 kronor
Tillbyggnad upp till 15 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor

Komplementbyggnad upp till 25 m² med tekniskt samråd 13 260 kronor
Komplementbyggnad upp till 25 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor

Takupa enligt attefallsregeln med tekniskt samråd 12 240 kronor
Takupa enligt attefallsregeln utan tekniskt samråd 7 140 kronor

Anmälningspliktig åtgärd (Bolundare)
Komplementbostadshus upp till 30 m² med tekniskt samråd 18 360 kronor
Komplementbostadshus upp till 30 m² utan tekniskt samråd 9 180 kronor

Ytterligare kostnader

Förutom avgift för bygglov, startbesked och slutbesked tillkommer ibland ytterligare avgifter såsom planavgift och avgift för grannehörande.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från mät- och kartavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Exempel på tillkommande avgifter i samband med bygglov

Nybyggnadskarta
För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område för fastigheter 0-5000 m²
Nyupprättande av nybyggnadskarta 13 770 kronor
Kontroll av befintlig nybyggnadskarta 4 080 kronor
Uppdatering av befintligt nybyggnadskarta 7 650 kronor

Utstakning
Nybyggnad 1-500 m² (BYA+OPA) 1-4 punkter
Finutstakning, enkla förhållanden, 8 670 kronor plus moms
Finutstakning, komplicerade förhållanden, 9 690 kronor plus moms

Tillbyggnad 1-500 m² (BYA+OPA) 1-4 punkter
Finutstakning, enkla förhållanden, 7 650 kronor plus moms
Finutstakning, komplicerade förhållanden, 8 670 kronor plus moms

Tillägg för extra punkter
306 kronor plus moms per punkt

Lägeskontroll
 5 100 kronor plus moms

Underrättelse och expediering
Kungörelse och sakägare 1-10 1 093 kronor
Kungörelse och sakägare 10-50 2 185 kronor
Kungörelse och sakägare 50-100 3 278 kronor
vid över 100 sakägare gäller timdebitering

Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningen 267 kronor

Plan- och byggtaxa som gäller för ärenden fram till och med 2020- 03-03
Plan- och byggtaxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2014. (PDF-dokument, 217 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!