Plan- och byggtaxa

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker.

Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter eller den taxa som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Vad kostnaden blir beror på många olika saker, bland annat byggnadens bruttoarea (BTA). Nedan listas några exempel på fasta avgifter.

Exempel på fasta avgifter för bygglov

Kostnaderna är inklusive startbesked och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Nybyggnad (standard BTA och BYA = samma OPA = 0, inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) inkluderat startbesked och kungörelse
Huvudbyggnad 50-129 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 18 000 kronor
Huvudbyggnad 130-199 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 23 243 kronor
Huvudbyggnad 200-299 m2 (inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) 28 487 kronor
Komplementbyggnad (garage, förråd, carport) vid en- och tvåbostadshus < 50 m2 4 120 kronor
Komplementbyggnad (garage, förråd, carport) vid en- och tvåbostadshus >50 m2 6 180 kronor
Tillbyggnad av huvudbyggnad (standard BTA och BYA = samma OPA= 0, inom detaljplan eller om förhandsbesked finns) inkluderat startbesked och kungörelse
Tillbyggnad 0-49m 4 120 kronor
Tillbyggnad 50-129 m2 8 240 kronor

Mur och plank vid en- och tvåbostadshus 3 090 kronor
Fasadändring mindre 4 120 kronor
Fasadändring större 6 180 kronor
Takkupa 1 st (takkupa mer än 1 eller en stor, kan fasadändring större användas) 4 120 kronor

Avslag för såväl bygglov, marklov, rivningslov som förhandsbesked debiteras 50% av bygglovsavgiften, dock max 20 000 kronor.

Återtagande av bygglov debiteras med 25% av bygglovsavgiften

Rivningslov inklusive startbesked
< 250 m2 BTA  5 150 kronor
250-999m2 BTA  12 360 kronor
>1000 m2 22 660 kronor

Förhandsbesked
Positivt förhandsbesked: 10 300 kronor
Negativt förhandsbesked: 5 150 kronor

Ytterligare kostnader

Förutom avgift för bygglov, startbesked och slutbesked tillkommer ibland ytterligare avgifter såsom planavgift, avgift för grannehörande eller för prövning av liten planavvikelse.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från mät- och kartavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Exempel på tillkommande avgifter i samband med bygglov

Bygglovsavgift
Vid ny prövning av lov debiteras 0,8 av bygglovsavgiften
Vid lämlighetsprövning utanför detaljplan uppräknas bygglovsavgiften med faktor 1,25
Vid prövning av liten planavvikelse uppräknas avgiften med faktor 1,2

Utstakning
Tillbyggnad 15 – 199 m² 2 158 kronor (inklusive fyra hörn)
Tillbyggnad 200-1000 m² 4 855 kronor (inklusive fyra hörn)
Komplementbyggnad 15 – 199 m² 3 236 kronor (inklusive fyra hörn)
Per tillkommande hörn debiteras 270 kr

Lägeskontroll
Lägeskontroll, nedanstående priser är exklusive moms.
Tillbyggnad 15 – 199 m² 2 158 kronor (inklusive fyra hörn)
Tillbyggnad 200-1000 m² 4 315 kronor (inklusive fyra hörn)
Komplementbyggnad 15 – 199 m² 2 158 kronor (inklusive fyra hörn)
Per tillkommande hörn debiteras 54 kronor

Underrättelse och expediering
Kungörelse och sakägare 1-10 1 030 kronor
Kungörelse och sakägare 10-50 2 060 kronor
Kungörelse och sakägare 50-100 3 090 kronor
vid över 100 sakägare gäller timdebitering

Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningen 252 kronor

Plan- och byggtaxa antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2014. (PDF-dokument, 217 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!