Fastighetsbestämmelser

Ur jordabalken 1 kap 1§, 2 kap 1§: Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel.

Vad är en fastighet?

En fastighet består av avgränsade områden på marken. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den nyttjas vid t ex planering av bebyggelse, byggande av vägar och järnvägar samt vård av miljön och all mark i Sverige är indelad i fastigheter. Mellan fastigheterna finns det gränser som går mellan gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning. Dessa gränspunkter presenteras sedan på karta samt sparas digitalt. Gränspunkter kan t.ex. vara markerade med rör i marken.

Till varje fastighet hör en särskild fastighetsbeteckning som består av kommunnamn, trakt, block och enhet. T.ex. Trelleborg Ånga 1:1 Detta är namnet på fastigheten och det som sparas i olika register.

Fastighet

Fastighetsbildning

Fastigheter ny- eller ombildas genom lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättning behövs om man;

  • vill stycka av en bit mark från sin fastighet
  • vill lägga ihop flera fastigheter till en, som du äger
  • har köpt eller tänker köpa en del av en fastighet
  • vill reda ut oklara gränser för en fastighet
  • vill dra fram en ledning över någon annans mark
  • har kommit överens med grannen om att byta en bit mark
  • äger en fastighet som tillsammans med andra fastigheter borde samverka för att bygga och sköta en gemensam anläggning, t.ex. en väg, parkering eller avloppsanläggning.
  • vill nyttja ett område på annans fastighet.

Olika typer av lantmäteriförrättningar

Anläggningsförrättning

En åtgärd för att bilda en anläggning t ex väg som är gemensam för flera fastigheter.

Avstyckning

Markområde avskiljs för att bilda egen fastighet.

Avstyckning

Klyvning

Fastighet som ägs gemensamt av två eller flera delägare delas upp så att varje delägare - som begär det - får en egen fastighet, som motsvarar sin andel i ursprungsfastigheten.

Klyvning

Fastighetsreglering

Mark överförs från en fastighet till en annan fastighet. Även när ett servitut nybildas, ändras eller upphävs, görs med hjälp av fastighetsreglering.

Fastighetsreglering

Fastighetsbestämning

Utredning och beslut om fastighetsgränsers lägen på marken eller innehållet i servitut eller ledningsrätt.

Legalisering

En åtgärd för att göra privat delning av fastighet laglig.

Ledningsrätt

Rättighet skapas för ägare av ledning att anlägga, bibehålla och underhålla ledning på annans mark.

Äganderättsutredning

En åtgärd för att reda ut oklara äganderättsförhållanden

Servitut

Ett servitut innebär att det finns en begränsning av rätten att bestämma om det man äger. Exempelvis kan andra ha rätt att använda väg, vattentäkt, båtplats, grustäkt o s v på din tomt. Servitut, ger ägare av en fastighet vissa permanenta förmåner på en annan fastighet.

Lantmäterimyndigheten är huvudman och ansvarar för fastighetsbildningsförrättningar.

Trelleborgs kommun, genom Mät & Karta, har avtal om förrättningsmedverkan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?