Gylle

Gylle är en central särskild undervisningsgrupp för elever i åk 1-6. Det är rektor som anmäler behov av plats för elev som kan gynnas mer av att, under en tid som är bestämd, vistas i en särskild undervisningsgrupp.

Tyngdpunkten i verksamhetens arbete ligger i att hjälpa eleven att återfå lusten att lära, för att på sikt kunna nå målen för grundskolan. Genom att bygga goda relationer, kan eleverna känna tillit och trygghet och utveckla sin sociala kompetens. Det är vår ambition att eleverna under studietiden uppnår godkända betyg.

I Gylle är vuxentätheten stor. Det medför att vi har goda möjligheter att ta hänsyn till varje individs behov. Under skolplaceringen på Gylle tillhör eleven organisatoriskt sin hemskola och därmed är hemskolans rektor fortfarande huvudansvarig för eleven. Detta innebär också att all elevvård, det vill säga skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog tillhandahålls av hemskolan.

Vårt arbete bygger på en helhetssyn med aktiv samverkan elev, hem, fritid och skola. Vår strävan är att eleven återgår till ordinarie skola om så är möjligt.

Enhetschef

Telefonnummer
0410-73 48 09

Bildningsförvaltningen

Relaterade sidor