Lärplattan i förskolan

Lärplattans pedagogiska möjligheter är många. Den är en bra ingång till att knyta kontakter mellan barnen eftersom den främjar samtal, samspel och turtagande. Genom att man använder fingrarna och slipper mus och tangentbord blir surfplattan särskilt bra för de yngsta barnen. Den är snabb och barnen får direkt respons på det de gör. Det är viktigt att man som pedagog styr vilka appar som används och hur de används för att de ska ha ett pedagogiskt värde. Till pedagogisk dokumentation i förskolan är surfplattan utmärkt att använda.

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Källa: Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2010.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?