Raka vägen

Raka vägen – från skola till arbete är en extra satsning som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, för att utarbeta och stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Satsningen genomförs med fokus på Söderslättsgymnasiets yrkesprogram.

Avsikten är att göra yrkesutbildningarna ännu mer attraktiva och matcha några yrkesbranschers behov och efterfrågan med rätt kompetens. Arbetet startade i mitten av 2016 och pågår under en treårsperiod.

Bakgrund

Trelleborg tillhör en av de kommuner i Skåne som har hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som forskningen på tydliga samband mellan avhopp från gymnasieskolan och framtida möjligheter till ett aktivt arbetsliv.

Minskad elevdemografi i kombination med införandet av GY-11 är en bidragande orsak till att allt färre ungdomar med hemkommun Trelleborg söker yrkesprogram. Det finns en matchningsproblematik, det vill säga samtidigt som det är hög ungdomsarbetslöshet finns det flera yrkesbranscher som förgäves söker arbetskraft med rätt kompetens.

Nuläge

Generellt har ungdomar som lämnar gymnasieskolan fått för lite arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden efterfrågar kunskap och kompetens, men också mer praktisk yrkeslivserfarenhet och vetskap om hur en arbetsplats fungerar, vilka sociala koder som gäller etcetera. Ju mer yrkeslivserfarenhet en elev kan förvärva, under sin skoltid och som ferieanställd, desto lättare blir övergången från utbildning till arbete.

Det finns behov av att systematisera och vidareutveckla en mer strategisk samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi måste arbeta mer förebyggande och visa på yrkesutbildningarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Raka vägen – från skola till arbete är en konkret metodutvecklingsinsats som avser att utveckla samverkan mellan yrkesutbildningar på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och arbetsgivare från den offentliga, privata och idéburna sektorn. Avsikten är att satsningen ska leda till hållbara strukturella metoder, samtidigt som ungdomars övergång mellan utbildning och arbetsliv sker naturligt.

Effekt

Vi tror att genomförandet av satsningen "Raka vägen – från skola till arbete" kommer att medverka till ungdomars inträdeströsklar på arbetsmarknaden sänks. Genom ett konkret och strukturerat arbetssätt bidrar genomförandet av Raka vägen till att matcha arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens. I detta fall med kompetenta, väsentligt mer yrkeserfarna och därmed också anställningsbara ungdomar, som kan gå direkt från Söderslättsgymnasiets yrkesprogram till egen försörjning.

Europeiska socialfonden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?