Skolskjuts

Skolskjutstransporter sker med kommunens åtta egna skolbussar, upphandlade taxitransporter och Skånetrafikens linjetrafik (busskort). Handläggningstid av skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

För frågor och hjälp med skolskjuts vänder du dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst. Kontakta kundtjänst på 0410-733000, eller via besök på rådhuset, Algatan 13.

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare till elever som går på den skola som kommunen anvisat och som uppfyller kraven för att vara berättigad till skolskjuts, behöver inte ansöka om skolskjuts mellan skolan och folkbokföringsadressen om vägen till skolan trafikeras av skolbuss eller linjetrafik.

Vårdnadshavare till elever som går på anvisad skola där sträckan inte trafikeras av skolbuss eller linjetrafik behöver inte heller ansöka om skolskjuts men ombeds kontakta kundtjänst för att anmäla behov av transport.

Information om skolskjuts vid val av annan skola

Tidigare har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som väljer en annan grundskola, kommunal eller fristående, inom kommunen erbjudits skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 kommer elever som väljer en annan skola endast att erbjudas skolskjuts i den utsträckning de har rätt till sådan transport enligt tillämplig lagstiftning och praxis. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Elever som har valt en annan skola och redan är beviljade skolskjuts får behålla sin skolskjuts så länge omständigheterna som låg till grund för beslutet inte förändras, till exempel genom att eleven flyttar, väljer en annan skola eller omfattas av andra avståndsgränser då eleven blir äldre. Elever som har valt en annan skola och som vid en skolövergång väljer att fortsätta på den skola som övriga elever, bosatta inom skolupptagningsområdet, går till, ska dock få behålla sin skolskjuts.

Beslutet påverkar inte de elever som väljer en annan skola och som kan bli beviljade en skolskjuts som inte innebär någon merkostnad för kommunen jämfört med om eleven hade gått i anvisad skola. Detta gäller till exempel elever som kan åka med samma busskort till den valda skolan som det busskort de hade blivit beviljade för resa till den anvisade skolan. Detta gäller till exempel elever från Smygehamn som väljer Kunskapsskolan eller annan skola i tätorten istället för Liljeborgsskolan 7-9 som de annars blir anvisade.

Information om resa med skolbuss i mån av plats

Tidigare har erbjudandet om resa med kommunens skolbussar i mån av plats endast omfattat elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 omfattar erbjudandet numera även elever som är folkbokförda i en annan kommun.

Elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun har företräde till lediga platser. Detta betyder att det i första hand är elever som är folkbokförda i en annan kommun som blir av med sin plats i den händelse det tillkommer en elev som har rätt till skolskjuts, eller om omständigheterna i övrigt förändras så att det inte längre finns ledig plats på skolbussen. Det betyder vidare att elever som är folkbokförda i en annan kommun kan bli av med sin plats om det tillkommer nya elever, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som gör anspråk på lediga platser.

Skolbuss

Turlistor för skolbussar finns under rubriken "Turlistor för skolbussar".

Taxi

Från och med läsåret 2015/2016 har kommunen avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Avbokningar sker direkt till Vellingetaxi.

Linjetrafik (busskort)

Elev som är berättigade till skolskjuts med linjetrafik får följa med buss till och från skolan under terminens fem första dagar utan att visa kort. Jojo Skola-kort hämtas på skolan vid terminsstart och ska kompletteras med foto.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?