Riktlinjer för inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Ansökan om inackorderingsbidrag görs via e-tjänst som finns under självbetjäning.

Stöd till inackordering

32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. (Skollagen 15kap, 32 §)

Eleven ersätts per månad med en 30-del av basbeloppet och får utöver det tillägg om avståndet till studieorten är längre än:
a. 200 km, då eleven får 500 kr extra
b. 500 km då eleven får 1 000 kr extra

För att bidrag skall utgå krävs:
att reseavståndet till studieorten uppgår till minst 50 km enkel resa.
eller
att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag
att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag
att eleven är mottagen till sin gymnasieutbildning i första hand
Bidraget bör i vissa ärenden prövas individuellt och hänsyn tas till individuella skäl.

Information gällande elever vid fristående gymnasieskolor

Ovanstående riktlinjer gäller tillämpningen av 15 kap. 32 § skollagen som avser elever vid gymnasieskolor med offentlig huvudman. Elever i gymnasieskola med fristående huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången, kan ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Detsamma gäller om utbildningen är förlagd vid folkhögskola. Ovanstående riktlinjer gäller således endast elever vid gymnasieskola med offentlig huvudman.

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är oss tillhanda senast 29 november det läsår som ansökan avser.

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Utbetalning sker till vårdnadshavare om du är omyndig, i annat fall till dig själv.

Du får ingen ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan.

Ansökan om inackorderingsbidrag görs via e-tjänst som finns under Självbetjäning. Bifoga kopia på hyresavtalet och om du söker inför årskurs ett ska även en kopia på antagningsbeskedet bifogas.

Ansökan

Kom ihåg att anmäla till hemkommunen ändringar som påverkar bidraget, till exempel om du avbryter utbildningen eller ändrar folkbokföringsadress. Anmälan görs till administratör via 0410-733614 eller

Felaktigt utbetalt bidrag ska återbetalas till kommunen.

Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per brev.

Beslut om inackorderingsbidrag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Hur du gör för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du får ditt beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?