Modersmålsundervisning på grundskola och särskola

Modersmålsundervisning erbjuds elever som har ett annat modersmål än svenska. Förutsättningar är att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och önskar få modersmålsundervisning.

Det är modersmålsläraren som bedömer om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att elevens språkliga färdigheter möjliggör för honom/henne att klara kunskapskraven muntligt och skriftligt inom ramen för undervisning för årskurs 3 eller 6.

Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Elever med modersmål som tillhör minoritetsspråket erbjuds modersmålsundervisning utan att kravet för grundläggande kunskaper i språket uppfylls.

För grundsärskolans elever gäller samma regel. Elever som går i särskolan får modersmålsundervisning som läses inom ramen för elevens val eller utanf��r timplanen. Undervisningen ordnas individuellt för varje elev.

De största språkgrupperna är arabiska, bosniska, albanska och polska. Utöver de kommunala skolorna läser 55 elever modersmål på friskolor i följande 12 språk: engelska, bosniska, danska, finska, grekiska, mandarin, makedonska, polska, spanska, tagalog, thai, tyska och ungerska. 11 elever läser finska som minoritetsspråk. I grundsärskolan har vi sex elever som läser sitt modersmål. I gymnasiesärskolan är det fyra elever.

Blanketter

Blanketter för ansökan och anmälan finns under självbetjäning.

Grundskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?