Modersmålsstöd i förskolan

Individuellt stöd eller stöd i mindre grupper erbjuds om ett barn har speciella behov till exempel språkförseningar, sociala svårigheter på grund av språkbrister, om barnet är adoptivbarn eller nyanlänt till Sverige och om språket tillhör minoritetsspråk.

Det är förskolechef som söker dispens för barn med speciella behov. Under läsåret 2015-2016 söktes det dispens för 67 barn.

Sammanlagt är 283 barn anmälda till modersmålsstöd. Stödet är beviljat till 72 procent av dessa (205 barn). Modersmålsstöd integreras i förskolans verksamhet så mycket som möjligt genom att pedagogen ger stöd i språket i förskolegruppen och kopplar sin planering till förskolans verksamhet. Stödet är individuellt och kan variera beroende på barnens behov och möjligheter. Det bestäms i samråd med förskolans personal. Nätverk mellan förskolors personal och modersmålslärarna finns för att stödja förskolans personal i språkutvecklande arbetssätt. Nätverket träffas en gång per skoltermin.

Blanketter

Blanketter för ansökan och anmälan finns under självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?