Vanliga frågor

Frågor och svar om individuella utvecklingsplaner i Trelleborg. Nedanstående frågor centrerar sig runt Trelleborgs kommuns IUP-process och även det digitala verktyg som används för att på ett bättre sätt kunna arbeta med individuella utvecklingsplaner i Trelleborgs kommuns förskolor och grundskolor.

Nedan benämns individuella utvecklingsplaner med förkortningen IUP.

Frågorna är indelade i fem huvudkategorier:
Sekretess, Arkivering, IUP, Krav på dator och Allmänt.

Sekretess

Syns IUP för vem som helst?
Nej.

För att kunna se ett barns IUP krävs det först och främst att du har en relation till barnet som pedagog eller vårdnadshavare.

Användarnamn och lösenord krävs också för att kunna logga in i verktyget.

Kan någon annan användare gå in i min IUP?
Ja och nej. Detaljerad information om ett barns lärande, till exempel IUP, kan endast ses av barnet/eleven, vårdnadshavare och av undervisande lärare, men inte av andra barn/elever eller vårdnadshavare.

Som barn/elev och vårdnadshavare kan du se vilka andra barn/elever som går i din/ditt barns klass, och vilka som är vårdnadshavare till klasskamrater, precis som i klasslistan på papper.

Om du vill kan du lägga in en kort text och en bild på om dig själv så att det är lättare för lärare och andra föräldrar att känna igen dig.

Hur fungerar internetsäkerheten hos leverantören Unikum?
Servrarna där informationen sparas är fysiskt placerade hos ett driftsföretag med hög säkerhet.

Servrarna befinner sig bakom en brandvägg, och säkerheten blir därmed högre än för papper som skickas hem i elevens ryggsäck.

Information som skickas mellan din dator och server är även krypterad. För inloggning krävs ett användarnamn och lösenord.

Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Hur fungerar offentlighetsprincipen om IUP?
En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är en allmän handling oavsett om den finns på papper eller i digital form.

Enligt offentlighetsprincipen kan vem som helst i Sverige begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun, men en sekretessgranskning av IUP:n med de skriftliga omdömena görs för att se om det är någonting som behöver lyftas ut, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.

Vilken del av informationen är offentlig handling?
Precis som betygen så är IUP med skriftliga omdömen en allmän handling handling. Däremot behöver de förarbeten som görs inför utvecklingssamtalet inte vara offentlig handling.

Om någon person vill använda offentlighetsprincipen för att få ta del av en individuell utvecklingsplan får de vända sig till rektorsexpeditionen.

Om någon enligt offentlighetsprincipen begär ut ett barns/en elevs IUP, ska en pedagog skriva ut det och ge det till den personen?
Absolut inte! Om begäran sker via en pedagog eller annan personal informerar denne omedelbart rektor.

Bedömningsansvaret är ålagt skolans rektor, och enligt sekretesslagen ska man inte lämna ut sådan information som kan vara till men för individen eller för individens familj.

Rektor tar en kopia på IUP:n och de skriftliga omdömena och lämnar ut handlingen, såvida den bedöms att inte innehålla känsliga uppgifter.

Måste man ge sitt samtycke för att kunna använda digital IUP?
Nej. Trelleborgs kommun behöver inte vårdnadshavarens/individens samtycke för att få skriva pedagogisk dokumentation om barnet i vårt digitala verktyg.

Skolan har skyldighet att utföra utvecklingssamtal, och även upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.

För att denna uppgift ska kunna utföras krävs att pedagogerna dokumenterar, och detta kan ske digitalt såvida man beaktar personuppgiftslagens alla övriga bestämmelser (PUL).

Varför behöver Trelleborgs kommun mina personliga uppgifter?
Behandling av personliga uppgifter behövs för att man ska kunna använda sig av användarnamn och lösenord samt att man i systemet ska kunna bestämma vem som ska få se vad.

En annan orsak är att man med hjälp av personnummer kan säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till sitt barns IUP och ingen annan.

Eftersom säkerheten är så viktig har Datainspektionen gett kommuner och skolor tillstånd att använda personnummer i datasystem för att administrera skolan.

Vem ser det jag skriver i IUP:n?
Det beror på var man skriver det. Om något skrivs in i IUP-mallen kan berört barn/berörd elev, lärare och vårdnadshavare se det som skrivs.

Om man skriver i en klassblogg kan hela klassen (lärare, barn/elever, vårdnadshavare) se det jag skriver.

Ett barn/en elev kan dock välja att ha en egen blogg som enbart ses av barnet/eleven själv. Generellt kan man säga att det som skrivs inte ses av någon som inte har fått rättigheter att se det.

Vem lägger in en bild på mig?
Det gör du själv! Trelleborgs kommun lägger inte in bilder på vårdnadshavare i systemet.

Du som användare bestämmer själv dina personliga inställningar inne i systemet och därmed också vilken bild som ska synas.

Däremot kan mentorn hjälpa eleverna att lägga in bilder för att underlätta identifiering vid omdömesskrivande av andra lärare.

Arkivering

Hur sparas informationen?
Informationen sparas i digitalt format på en server som sköts av Unikum på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Unikum är alltså kommunens ombud och får därmed inte göra vad som helst med informationen utan styrs av de regler och lagar som gäller för kommunen.

Hur länge sparas informationen?
Informationen sparas så länge barnet/eleven går i förskola/grundskola i Trelleborgs kommun.

Efter avslutad grundskola bevaras IUP:n i ytterligare fem år.

Finns det en historikfunktion?
Ja. Det finns ett arkiv för varje individ.

Man har i arkivet möjlighet att blicka bakåt för att se vad man har skrivit tidigare terminer.

IUP

Kan jag som vårdnadshavare ändra kommentarer som mitt barn har skrivit?
Om barnet/eleven ej är skrivkunnig kan det vara bra om detta är möjligt. När barnet/eleven blir skrivkunnig kan denna möjlighet tas bort.

Allt beror på hur barnets/elevens IUP-mall är utformad. Det är skolan som bestämmer hur IUP-mallen ska utformas.

Vem kan föreslå ett mål?
Barn/elev, lärare och vårdnadshavare har allihop tillgång till att föreslå IUP-mål.

Var syns det att jag kan skriva en kommentar?
Överallt i IUP-mallen där jag som användare kan skriva in något markeras upp med en gul färg i kommentarrutan.

Vad betyder de olika nivåerna i målsystemet?
Nytt = nyligt uppstartat mål

Pågående = barnet/eleven har nu varit i dialog om målet med sin lärare och börjat jobba med målet

Klart = Barnet/eleven anser att målet är uppfyllt och väntar på dialog med lärare

Uppfyllt = Läraren är överens om att målet är uppfyllt.

Krav på dator

Vilka krav behövs på en dator för att kunna använda det digitala verktyget?
Det som krävs är en dator med uppkoppling mot internet.

Webbläsare Internet Explorer version 5.5 eller Firefox version 1.0 måste finnas på datorn.

Unikum fungerar även i Mac-miljö och de webbläsare som finns för Mac.

Allmänt

Hur fungerar IUP för en vårdnadshavare som inte har tillgång till en dator hemma?
Systemet stöder att all information kan skrivas ut på papper.

Föräldern kan ha som alternativ att få information på papper istället för digitalt.

Kan jag skriva ut sidor från verktyget?
Ja. Samtliga sidor går att skriva ut genom att klicka på skriv-ut ikonen längst upp till höger.

Hur ofta ska man logga in i en IUP?
Det beror på vilket arbetssätt som enheten/arbetslaget använder i sin IUP-process.

Du kan i princip logga in hur många gånger som helst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?