Läsfrämjande insatser

Alla elever ges möjlighet att utvecklas som strategiska läsare. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete fångar vi upp alla årskurs 1 elevers läsförmåga vid terminsstart och formar undervisningen utifrån kartläggningens resultat.

Genom att bygga en bro mellan allmänpedagogiken och specialpedagogiken kan vi forma undervisning som är tillgänglig för alla, oavsett läsförmåga. Läsfrämjande insatser definieras i tre nivåer: allmänna-, intensifierade- och särskilda insatser.

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt (Skolverket). Vi ägnar oss åt kollegialt lärande för att forma en undervisning som möjliggör för eleverna att utvecklas som läsare. Utifrån olika behov som uppstår i undervisningen tillämpas extra anpassningar inom klassens ram. Lärare med allmänpedagogisk kompetens och lärare med specialpedagogisk kompetens samarbetar genom att kartlägga, forma undervisning, följa upp och utvärdera insatser. Om extra anpassningar av allmän karaktär inte är tillräckligt kan det bli aktuellt med intensifierade insatser, vilket innebär en utökad tillämpning av extra anpassningar utifrån individuella behov. Intensifierat stöd ges då allmänt stöd inte är tillräckligt och syftar till att stödja läsutvecklingen än mer systematiskt samtidigt som läshinder undanröjs.

Ett exempel på intensifierat stöd är att koppla ihop undervisningen med specialundervisningen (samundervisning och handledning) under en period för att mer ingående träna upp läsförmågan. Särskilt stöd ges då allmänt och intensifierat stöd inte är tillräckligt. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar (Skolverket).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?