Kollegialt lärande

Nedan följer några exempel på kollegialt lärande.

Läsutvecklingsteam och TeachMeet

Söderslättsgymnasiet har ett läsutvecklingsteam som träffas några gånger per läsår för att stärka det professionella lärandet kring läsfrämjande insatser i undervisningen. I teamet finns en representant från alla arbetslag på skolan och representanterna har olika ämnesbehörigheter för att lyfta fram vikten av läsning i alla ämnen. Syftet är att nätverka kring läsutveckling och utveckling av läsfrämjande lärmiljöer. TeachMeet är ett möte för lärare av lärare som syftar till att inspirera och ge ny input för att förbättra undervisningen. Lärare kan anmäla sig som talare och/eller åhörare. Talare ansvarar för att berätta något konkret som genomförts i undervisningen och vilka effekter det gav på elevernas lärande.

TeachMeet - Fokus på läsfrämjande insatser i undervisningen den 29 mars 2016.

Vi samlades i Läsutvecklingsteamet för att dela med oss av det vi gör i undervisningen tillsammans med eleverna i syfte att stärka deras läsutveckling. Fem talare á 7 minuter fick vi lyssna till och följande innehåll presenterades:

  • Världens röster i klassrummet
  • Romanläsning med författarbesök
  • Boka din bibliotekarie
  • SVA-lärande med skönlitteratur som grund
  • Läscoaching.

Nästa TeachMeet kommer att genomföras under höstterminen 2016.

Lärarfortbildning med fokus på läsfrämjande insatser i undervisningen kopplat till mångfaldsarbete i alla ämnen – januari 2014 och september 2015

Dagen ägnades åt arbetslagsarbete under ledning av representanter i läsutvecklingsteamet. Läsfrämjande insatser diskuteras utifrån fallstudier (Kollegialt lärande). Fortbildningsdagen syftade till att stärka det kollegiala lärandet på Söderslättsgymnasiet gällande läsfrämjande insatser i undervisningen samt förbereda för mångfaldsdagen som genomfördes på Söderslättsgymnasiet hösten 2015. Arbetslagens diskussion och förslag på vidare arbetsprocess dokumenterades och delades internt via den digitala lärplattformen.

När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna (Skolverket).

Vidare träffades samtliga arbetslag på Söderslättsgymnasiet under en fortbildningsdag i september för att planera vidare kring mångfaldsarbetet och läsfrämjande insatser. Den gemensamma schemabrytande dagen planerades i detalj och dokumenterades i den digitala lärplattformen.

Handledning i arbetslag

Under läsåret 2014- 2015 pågick handledning mellan lärare med specialpedagogisk kompetens och lärare med allmän pedagogisk kompetens. (Vetenskaplig förankring: Helen Timperleys modell för professionellt lärande och utveckling, Studiehandledning Att bedöma elevers läsförståelse av läsforskare Barbro Westlund, Carol Dwecks Mindset-teori - Forskningsbaserat förhållningssätt, Judith Langers teori om litterära föreställningsvärldar och relationell handledningsmodell för professionellt lärande (Maria Glawe, 2014).

Syftet var att förbättra och fördjupa lärandet för både lärare och elever, utrusta eleverna med lässtrategier för att avancera som läsare och utveckla undervisningsmiljöer så att de blir mer läsfrämjande. Vi arbetade med följande processkarta: Nulägesanalys, söka lösningar och lära nytt, pröva nytt, utvärdera effekter och vidare insatser.

Det kollegiala lärandet fortsätter under läsår 16/17.

Samundervisning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

Den autonoma klassläraren med ett eget klassrum och den autonoma specialläraren med ett eget specialpedagogiskt rum behöver utveckla ett gemensamt pedagogiskt rum. När vi vuxna samarbetar är vi fantastiska modeller för eleverna - då lär de sig samarbeta också! (Sundqvist, 2014).

På Söderslättsgymnasiet prövas samundervisning i syfte att stärka lärares professionella lärande samtidigt som elevernas måluppfyllelse ökar. Ett centralt kännetecken för en inkluderande skola är att specialpedagogiken och allmänpedagogiken sammanfogats för att skapa en inkluderande pedagogik (Sundqvist, 2014). Speciallärarens kompetens "lånas in" i ordinarie undervisning utifrån behov som ringats in i undervisningen. Exempel på insatser som prövats är effektiva läs- och lärstrategier i undervisningen.

Sundqvist, C (2014) Den samarbetande läraren: lärarhandledning och samundervisning. Studentlitteratur.

Det kollegiala lärandet fortsätter under läsår 16/17.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?