Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga fem introduktionsprogram.

Preparandutbildning

(ersätts av Programinriktat val i juli 2019)

 • riktar sig mot elever som behöver få godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program
 • pågår under högst ett läsår
 • du läser in de ämnen du saknar betyg i från grundskolan och har möjlighet att påbörja studier i ett eller flera gymnasiegemensamma ämnen

Programinriktat individuellt val

(ersätts av Programinriktat val i juli 2019)

 • riktar sig till elever som vill gå ett yrkesprogram, men som saknar behörighet och de kunskaper som behövs
 • för dig som endast saknar ett eller högst två betyg för behörighet
 • du läser samtliga kurser på det yrkes- program du valt, utom i det ämne eller de ämnen där du saknar behörighet. Det du inte är godkänd i läser du på introduktionsprogrammet
 • leder till att du får gå över på heltid till yrkesprogrammet så snart du blivit behörig

Yrkesintroduktion

 • för dig som saknar betyg för behörighet såväl till yrkesprogram som till programinriktat individuellt val
 • ger dig en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller underlättar etablering på arbetsmarknaden
 • du läser ett eller flera av de grundskoleämnen du saknar betyg i kombinerat med undervisning i hela eller delar av kurser från gymnasiets yrkesprogram
 • kan även innehålla APL på en arbetsplats

Individuellt alternativ

 • utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning
 • ett helt individanpassat koncept som till exempel kan innehålla studier i grundskoleämnen och gymnasieämnen
 • kan innehålla insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis motivationsinsatser och praktik

Språkintroduktion

 • är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning
 • redan från start läser du grundskoleämnen som ger dig behörighet för fortsatta studier
 • kan kombineras med studier i vissa gymnasieämnen

Vi erbjuder alla fem introduktionsprogram inom samtliga av våra program i mån av plats.

Här kan du få:

 • Behörighetsgivande undervisning i grundskolans samtliga 16 ämnen
 • Undervisning i gymnasieskolans samtliga gymnasiegemensamma ämnen
 • Undervisning i hela, eller delar av, kurser från gymnasieskolans yrkesprogram
 • Omvärldsorientering, livskunskap, studie- och yrkesvägledning, gruppverksamheter och arbetsplatsförlagd praktik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?