Beslut om grundbelopp för år 2020

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 243 om budget för 2020.

Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) för år 2020. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Vid beslut om tilläggsbelopp, måste respektive förskola och skola inkomma med ansökan för varje enskild elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller elev som deltar i modersmålsundervisning.

Förskola/grundskola

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun fördelar bidragen till respektive enhet varje månad via ett resursfördelningssystem. Utbetalningen beräknas på antalet inskrivna barn/elever i verksamheten den 15:e varje månad. Det är huvudmannens ansvar att senast den siste varje månad inkomma med underlag om nya placeringar eller uppsägningar för den kommande månaden.

Bidragsunderlaget publiceras i vår webbtjänst runt den 15:e varje månad. För att få tillgång till tjänsten kontakta

För rätt utbetalning krävs uppdaterade barn/elevuppgifter

För att ni ska erhålla rätt bidrag måste vi få information om vilka barn/elever, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som går i era skolor. Huvudmannen ska omgående meddela Trelleborgs kommun när nya barn/elever skrivs in i verksamheten. Detta görs genom att mottagande skola fyller i blankett.

  • Interkommunal ersättning, samverkansavtal Skåne
  • Interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet Skåne
  • Fristående enhet, Anmälan, Mottagande av barn/elever

Blanketter finns under Självbetjäning. De skickas till Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg alternativt via e-post till (gäller nya barn/elever).

För att vår resursfördelning ska fungera behöver vi ert:

  • Organisationsnummer
  • Bank eller postgirokonto
  • Telefonnummer
  • En e-postadress

Förändringar

Vid eventuella förändringar av placering måste detta meddelas omgående till administratör för interkommunala ersättningar.

Grundskola: Tänk även på att lämna in uppdaterade uppgifter för höstterminen innan juli månads slut. Eventuella justeringar för juli och augusti sker i september månad.

Gymnasium

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun följer samverkansavtalet och betalar ut bidrag månadsvis. Avstämning sker den 15:e varje månad. Justering av elevantal för juli och augusti sker i september.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?