Urvalsgrunder förskoleklass

Om efterfrågan, utifrån vårdnadshavarnas önskemål, överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas särskilda urvalsgrunder som du kan läsa mer om här.

9 kap. skollagen

Placering vid en skolenhet

15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

Urvalsgrunder för förskoleklass

Om efterfrågan, utifrån vårdnadshavarnas önskemål, överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  • Skolområdets upptagningsområde (de som är folkbokförda inom området har förtur)
  • Syskonförtur
  • Relativ närhet

Relativ närhet innebär att om vårdnadshavare till barn A och B valt samma skolor och bara ett av barnen kan erbjudas plats, har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelväg – inte fågelvägen.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ställa mig i kö till en skola?
I Trelleborg har de kommunala skolorna ingen kö. Placering sker utifrån vårdnadshavares önskemål och särskilda urvalsgrunder.

Om man väljer en annan skola än den man är anvisad till, förlorar man då sin plats på den skola man är anvisad till om man inte får plats på den skola man sökt?

Nej, man förlorar inte sin plats på den skola man är anvisad till.

Vad gäller för barn som bor växelvis?
Folkbokföringsadressen styr vilket upptagningsområde barnet tillhör. Placering sker utifrån vårdnadshavares önskemål och särskilda urvalsgrunder.

Behöver båda vårdnadshavarna godkänna val av skola?
Ja, förskoleklassen är en frivillig skolform, och därför måste vårdnadshavarna inledningsvis gemensamt bestämma om barnet ska gå där. Vårdnadshavarna ska dessutom gemensamt lämna önskemål om vid vilken skolenhet eleven ska placeras.

När får jag besked om skolplacering?
Vid val av anvisad skola skickas inget ytterligare besked, eftersom vårdnadshavare under svarsperioden bekräftar anvisad plats.

Vid val av annan skola än anvisad, lämnas skriftligt besked om placering efter svarsperioden och när alla önskemål är sammanställda.

Hur får jag besked om skolplacering vid val av annan skola än den anvisade?
Om valet av skola blir beviljat lämnas en skriftlig bekräftelse. Om valet av skola inte kan beviljas lämnas ett skriftligt beslut om avslag samt överklagandehänvisning.

Vad händer om val av skola inte sker i tid?
Då kvarstår erbjudandet om plats på anvisad skola. Om ni önskar välja annan skola erbjuds skolplacering i mån av plats.

Är det någon introduktion för att börja förskoleklass/fritids?
När skolplaceringarna är klara kommer skolan så småningom att kontakta dig och ditt barn inför skolstarten i augusti och då lämna mer information om introduktion.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?