Fritt val av förskola och skola

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar. Nytt för i år är lagändringen om obligatorisk förskoleklass som trädde i kraft den 1 januari 2018 (men börjar tillämpas först höstterminen 2018) och innebär att en elev i förskoleklassen har skolplikt.

Skolvalet har nu stängt och handläggningen med placering påbörjas. Information till vårdnadshavare skickas ut när placeringsarbetet är färdigt.

För att se vilket skolupptagningsområde ditt barn tillhör - klicka på länken och fyll i er adress: Geografisk tillhörighet (länk)

Förskola

I förskolan gäller vissa förturskategorier. Plats garanteras inom fyra månader. Mer information om Trelleborgs kommunala och fristående förskolor och ansökningsförfarandet finns under Förskolor och Ansök eller säg upp plats.

Grundskola och förskoleklass

Kommunen är indelad i upptagningsområden.

Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Barnets rätt till skolskjuts kan komma att påverkas vid val av annan skola. Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Mer information om skolskjuts hittar ni på kommunens hemsida.

Val av förskoleklass i Trelleborgs kommun

Anmälan till förskoleklass och fritidshem gör du via e-tjänsten IST-förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Anmälningsprocessen för förskoleklass och fritidshem som görs via e-tjänsten innebär en smidig och säker hantering av din anmälan.

Båda vårdnadshavarna måste logga in och göra tre aktiva val. Ansökan är inte giltig förrän vi fått in underskrift från samtliga vårdnadshavare. Om inte ett aktivt val görs kommer bildningsförvaltningen att erbjuda plats efter att de som gjort aktiva val fått sin skolplacering, utifrån relativ närhet och i mån av plats. Mer information hur man bedömer relativ närhet finns under Urvalsgrunder förskoleklass.

I samband med skolvalet kan ni även söka plats på fritidshem. Mer information om fritidshem hittar ni under rubriken Fritidshem.

Behöver du hjälp med val till förskoleklass?

Om du saknar svenskt personnummer, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp eller stöd med din ansökan kan du kontakta administrationen på den skola i vars upptagningsområde barnet är folkbokfört i för att få hjälp med din ansökan. I Trelleborg kan vårdnadshavare fritt välja skola.

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Önskar du välja en grundskola i Trelleborgs kommun vänder du dig direkt till den skola som du önskar gå. Ditt önskemål registreras av rektorn eller den person rektorn utsett som ansvarig. Ansökan om skolbyte görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning. Tänk på att ta med/skicka in blanketten till mottagande skola. Skolan kan i regel ge information om hur stora förutsättningarna är för ditt önskemål.

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande enheten som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Överenskommelse om interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen. För mer information se IKE/Fristående enhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?