Skolskjuts för läsåret 2020/2021 - grundskolan

På denna sida hittar du viktig information om vad som gäller för ansökan om skolskjuts i grundskolan inför läsåret 2020/2021. Ansökan är nu öppen.

Elever som är folkbokförda i en annan kommun än Trelleborgs kommun, ska vända sig till sin hemkommun.

Ansök om skolskjuts

Alla måste ansöka, även om man tidigare till exempel fått ett busskort eller fått besked om att man ska åka med skolbuss. Vill man ha skolskjutsen ordnad innan skolstarten i augusti 2020 behöver ansökan göras senast 31 maj 2020. Kommer ansökan in senare kan det dröja en bit in på terminen innan beslut om skolskjuts kan tas.

Har du frågor om skolskjuts som du inte får svar på här, gå gärna in och läs under vanliga frågor och svar om skolskjuts.

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Skolskjuts/skoltransport

I vår information används orden skolskjuts/skoltransport. Det kan vara skolbuss, linjetrafik eller skoltaxi. I första hand beviljas skolbuss, i andra hand linjetrafik (från och med årskurs 4) och i sista hand skoltaxi. Trelleborgs kommun behöver använda båda typerna av beslut då det ena är enligt skollagen och det andra ett lokalt politiskt beslut.

Skolskjuts regleras i skollagen och beviljas dem som har långt till skolan i upptagningsområdet, eller till självvald skola om det inte blir dyrare än till skolan i upptagningsområdet. Skolskjuts kan ockå beviljas till elev som har en funktionsnedsättning som gör att eleven behöver skolskjuts, även om eleven inte uppfyller avståndskraven.

I Trelleborgs kommun gäller avstånden minst 2 kilometer för årskurs F-6 och minst 4 kilometer för årskurs 7-9.

Skoltransport är ett lokalt politiskt beslut i Trelleborgs kommun. Det innebär att elever vars skolskjuts till en självvald skola skulle bli dyrare än till skolan i upptagningsområdet ändå får transport till skolan om den ligger inom Trelleborgs kommun. Skoltransport regleras i vårt skolskjutsreglemente. Vid bedömning av om en elev har rätt till skoltransport gäller i övrigt samma kriterier som ligger till grund för bedömning av elevers rätt till skolskjuts, exempelvis avståndskrav.

Det är kommunen som bestämmer vilket av skolskjuts och skoltransport som en elev beviljas, efter att ha gjort bedömning och jämförelser enligt skollagen och kommunens skolskjutsreglemente. Elever som beviljas skoltransport får i beslutet ett avslag på ansökan om skolskjuts enligt skollagen men prövas på samma gång mot det lokala beslutet om skoltransport och får i beslutet med en överklagandehänvisning.

Rätt till skolskjuts/skoltransport innebär inte rätt att välja färdsätt

Elever som har rätt till skolskjuts/skoltransport beviljas det, men det är kommunen som bestämmer hur skolskjutsen ska utföras, alltså om färdsättet ska vara skolbuss, linjetrafik eller skoltaxi.

Färdsättet kan bli ett annat än det eleven haft tidigare. Det finns elever som tidigare har fått skolskjuts/skoltransport med linjetrafik eller skoltaxi men som nu kommer att få sin skolskjuts med kommunens egna skolbussar. Detta på grund av att kommunen behöver, av ekonomiska och organisatoriska skäl, se över och ändra genomförandet av skolskjutsen.

Förvaltningsrätten har beslutat att det är kommunen som avgör på vilket sätt skolskjutsen ska ske så länge det uppfyller skollagens krav på skolskjuts i övrigt.

Du kan läsa mer om hur kommunen avgör vilket färdsätt som elev ska beviljas under "Skolbuss, busskort eller skoltaxi".

Skolbuss, busskort eller skoltaxi

Skolskjuts/skoltransport för årskurs F-9

Alla elever i årskurs F-9 som önskar skolskjuts läsåret 2020/2021 behöver göra en ansökan. Du ansöker om skolskjuts via Självbetjäning/E-tjänster.

Självbetjäning/E-tjänster

Under första månaden av höstterminen kan eleverna åka utan beslut. Efter den perioden behövs ett beslut i e-tjänsten. Eleven behöver dock inte ha med sig något beslut att visa utan chaufförerna checkar av mot kommunens system.

Särskilda skäl

Om du söker skolskjuts i form av skoltaxi för ditt barn på grund av särskilda skäl (exempelvis vid funktionsnedsättning) krävs ett medicinskt intyg som styrker behovet av just skoltaxi. Intyget får vara högst 6 månader gammalt.

Det medicinska intyget skickas med vanlig post till:

Bildningsförvaltningen
Box 79
231 21 Trelleborg

Andra intyg, som exempelvis intyg om kommande adress (till exempel bild på hyres-/köpekontrakt eller kvittens på adressändring) skickas till administratör på följande e-postadress:

Handläggningstiden under sommaren är längre än normalt. Vi strävar efter att alla som inkommit med ansökan senast den 31 maj 2020 ska få sitt beslut innan skolstarten i augusti.

Skolskjuts till skola i annan kommun

Läs först och främst informationen under "Vanliga frågor och svar om skolskjuts vid val av annan skola".

Vanliga frågor och svar om skolskjuts vid val av annan skola

Ansökan ska göras via blankett som du beställer via följande e-postadress:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?