Särskilda skäl

Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts för elev med en funktionsvariation eller på grund av annan särskild omständighet.

En elevs svårigheter i samband med funktionsvariationen ska styrkas genom intyg från läkare, samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan. Av intyget ska det framgå att det finns ett skolskjutsbehov samt för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än sex månader.

Om eleven inte kan åka på ett visst färdsätt måste anledningen till det framgå av intyget.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl görs digitalt i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?