Resa med skolbuss i mån av plats

I Trelleborgs kommun erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola transport med kommunens egna skolbussar i mån av plats.

Ansökan om resa med skolbuss i mån av plats inför nytt läsår kan göras från det att uppdaterade turlistor är publicerade på kommunens hemsida (cirka en vecka före läsårsstart). Beslut fattas tidigast i mitten av september. Erbjudandet gäller endast på befintliga skolbusslinjer. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss.

Plats på skolbuss beviljas för ett läsår i taget och i den ordning ansökningarna inkommer. Platsen är garanterad under läsåret om inte ny elev som har rätt till skolskjuts behöver platsen eller om skolbusslinjen förändras så att i ansökan angivna hållplatser och tider inte längre gäller.

Tidigare har erbjudandet om resa med kommunens skolbussar i mån av plats endast omfattat elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 omfattar erbjudandet numera även elever som är folkbokförda i en annan kommun. Dock har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun företräde till lediga platser. Detta betyder att det i första hand är elever som är folkbokförda i en annan kommun som blir av med sin plats i den händelse det tillkommer en elev som har rätt till skolskjuts, eller om omständigheterna i övrigt förändras så att det inte längre finns ledig plats på skolbussen. Principen "sist in, först ut" gäller inom respektive elevgrupp (folkbokförda i respektive utanför Trelleborgs kommun).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?