Rätt till skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte per automatik de elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Enligt skollagen ska hemkommunen dock anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts. Elever i förskoleklass omfattas inte av rätten till skolskjuts enligt skollagen. I Trelleborgs kommun erbjuds dock dessa elever transport enligt samma villkor som gäller för elever i grundskolan. Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Färdvägens längd

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst 2 kilometer för elever i årskurs F-6 och minst 4 kilometer för elever i årskurs 7-9. På motsvarande sätt får avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen vara högst 2 kilometer för elever i årskurs F-6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7-9.

Vid svåra trafikförhållanden kan det i vissa fall bli aktuellt att fastställa en alternativ hållplats. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen får i dessa fall tillfälligt vara längre än vad som anges ovan.

Särskilda skäl

Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts för elev med en funktionsvariation eller på grund av annan särskild omständighet. En elevs svårigheter i samband med funktionsvariationen ska styrkas genom intyg från läkare, samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan (t.ex. skolhälsovård, kurator, psykolog).

Prövning med hänsyn till annan särskild omständighet görs efter mottagande av läkarintyg (eller motsvarande) och/eller samråd med personal inom skolenheten med god kännedom om elevens personliga förhållanden. Av intyget ska det framgå att det finns ett skolskjutsbehov samt för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än sex månader.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning-Skolskjuts.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning-Skolskjuts.

Skolskjuts i annan kommun

Elever som tas emot i en annan kommuns skola på grund av personliga förhållanden och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har enligt skollagen rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.

Skolskjuts vid självvald skola

Enligt skollagen och aktuell rättspraxis ska kommunen anordna skolskjuts för elever som väljer att gå på annan skola än placeringsskolan endast om detta kan ske utan merkostnader för kommunen.

Trelleborgs kommun har dock fattat ett lokalt beslut om skoltransport.

Till självvald skola belägen inom Trelleborgs kommun:
Exempel då det inte blir någon merkostnad:

- skolbussen trafikerar sträckan och eleven kan åka med denna till och från skolan.

- eleven väljer en annan skola än placeringsskolan och kan åka på samma busskort till den självvalda skolan som till placeringsskolan.

Ansökan om skolskjuts för elever som har valt en annan skola inom Trelleborgs kommun än placeringsskolan görs i e-tjänsten under Självbetjäning-Skolskjuts.

Elev som valt en annan skola än placeringsskolan, och som vid en stadieuppflytt väljer att fortsätta på den skola som övriga elever på den självvalda skolan kommer att tillhöra efter stadieuppflytten, bedöms gå på sin placeringsskola efter stadieuppflytten och kan vara berättigad till skolskjuts.

Till kommunal skola belägen utanför Trelleborgs kommun:
Enligt skollagen har eleven bara rätt till skolskjuts till självvald kommunal skola utanför Trelleborgs kommun om bedömningen är att det inte blir någon merkostnad för utförandet av skolskjutsen jämfört med skolskjutsen till placeringsskolan.

Eleven beviljas inte heller skoltransport enligt kommunalt beslut i bildningsnämnden, då det beslutet endast gäller till och från skola inom Trelleborgs kommun. Läs mer om det kommunala beslutet här.

Ansökan om skolskjuts till kommunal skola i annan kommun måste göras på separat blankett som kan fås genom kommunens kundtjänst 0410-73 30 00 eller via .

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts eller skoltransport.

Tidigare beslut av bildningsnämnden angående skolskjuts
Tidigare har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som valt en annan grundskola, kommunal eller fristående, inom kommunen erbjudits skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat eleven till. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 kommer elever som väljer en annans skola än den anvisade skolan, endast att erbjudas skolskjuts i den utsträckning de har rätt till enligt tillämplig lagstiftning och praxis. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Elever som har valt en annan skola än den anvisade skolan och redan är beviljade skolskjuts genom ett tillsvidarebeslut enligt tidigare regler i Trelleborgs kommun, får behålla sin skolskjuts så länge omständigheterna som låg till grund för beslutet inte förändras, till exempel genom att eleven flyttar, väljer en annan skola eller omfattas av andra avståndsgränser då eleven blir äldre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?