Rätt till skolskjuts

Elever i grundskolan samt grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte de elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Enligt skollagen ska hemkommunen dock anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts. Elever i förskoleklass omfattas inte av rätten till skolskjuts enligt skollagen. I Trelleborgs kommun erbjuds dock dessa elever transport enligt samma villkor som gäller för elever i grundskolan. Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Färdvägens längd

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst 2 km för elever i årskurs F-6 och 4 km för elever i årskurs 7-9. På motsvarande sätt får avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen vara högst 2 km för elever i årskurs F-6 och 4 km för elever i årskurs 7-9.

Vid svåra trafikförhållanden kan det i vissa fall bli aktuellt att fastställa en alternativ hållplats. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen får i dessa fall tillfälligt vara längre än vad som anges ovan.

Särskilda skäl

Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts för elev med en funktionsnedsättning eller på grund av annan särskild omständighet. En elevs funktionsnedsättning ska styrkas genom intyg från läkare, samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan (t.ex. skolhälsovård, kurator, psykolog).

Prövning med hänsyn till annan särskild omständighet görs efter mottagande av läkarintyg (eller motsvarande) och/eller samråd med personal inom skolenheten med god kännedom om elevens personliga förhållanden. Av intyget ska det framgå för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än en månad.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på särskild blankett som finns under självbetjäning. Båda vårdnadshavarna intygar med sina namnunderskrifter i en ansökan att det rör sig om ett växelvis boende där eleven vistas lika stor del hos båda vårdnadshavarna.

Skolskjuts i annan kommun

Elever som tas emot i en annan kommuns skola på grund av personliga förhållanden och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har enligt skollagen rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.

Skolskjuts vid val av annan skola

Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Enligt aktuell rättspraxis innebär detta att kommunen ska anordna skolskjuts för dessa elever om det kan ske utan merkostnader för kommunen. Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Elever som har valt en annan skola och som önskar skolskjuts uppmanas skicka en ansökan till bildningsförvaltningen. Ansökan om skolskjuts görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning.

Tidigare har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som väljer en annan grundskola, kommunal eller fristående, inom kommunen erbjudits skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 kommer elever som väljer en annan skola endast att erbjudas skolskjuts i den utsträckning de har rätt till sådan transport enligt tillämplig lagstiftning och praxis. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Elever som har valt en annan skola och redan är beviljade skolskjuts får behålla sin skolskjuts så länge omständigheterna som låg till grund för beslutet inte förändras, till exempel genom att eleven flyttar, väljer en annan skola eller omfattas av andra avståndsgränser då eleven blir äldre. Elever som har valt en annan skola och som vid en skolövergång väljer att fortsätta på den skola som övriga elever, bosatta inom skolupptagningsområdet, går till, ska dock få behålla sin skolskjuts.

Beslutet påverkar inte de elever som väljer en annan skola och som kan bli beviljade en skolskjuts som inte innebär någon merkostnad för kommunen jämfört med om eleven hade gått i anvisad skola. Detta gäller till exempel elever som kan åka med samma busskort till den valda skolan som det busskort de hade blivit beviljade för resa till den anvisade skolan. Detta gäller till exempel elever från Smygehamn som väljer Kunskapsskolan eller annan skola i tätorten istället för Liljeborgsskolan 7-9 som de annars blir anvisade.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?