Rätt till skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte per automatik de elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Enligt skollagen ska hemkommunen dock anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts. Elever i förskoleklass omfattas inte av rätten till skolskjuts enligt skollagen. I Trelleborgs kommun erbjuds dock dessa elever transport enligt samma villkor som gäller för elever i grundskolan. Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.

Färdvägens längd

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst 2 kilometer för elever i årskurs F-6 och minst 4 kilometer för elever i årskurs 7-9. På motsvarande sätt får avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen vara högst 2 kilometer för elever i årskurs F-6 och 4 kilometer för elever i årskurs 7-9.

Vid svåra trafikförhållanden kan det i vissa fall bli aktuellt att fastställa en alternativ hållplats. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen får i dessa fall tillfälligt vara längre än vad som anges ovan.

Särskilda skäl

Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts för elev med en funktionsvariation eller på grund av annan särskild omständighet. En elevs svårigheter i samband med funktionsvariationen ska styrkas genom intyg från läkare, samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan (t.ex. skolhälsovård, kurator, psykolog).

Prövning med hänsyn till annan särskild omständighet görs efter mottagande av läkarintyg (eller motsvarande) och/eller samråd med personal inom skolenheten med god kännedom om elevens personliga förhållanden. Av intyget ska det framgå att det finns ett skolskjutsbehov samt för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än sex månader.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning-Skolskjuts.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning-Skolskjuts.

Skolskjuts i annan kommun

Elever som tas emot i en annan kommuns skola på grund av personliga förhållanden och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har enligt skollagen rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.

Skolskjuts vid självvald skola

Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska skolskjuts anordnas även för elever som valt en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun. Enligt aktuell rättspraxis innebär detta att kommunen ska anordna skolskjuts för dessa elever om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Exempel då det inte blir någon merkostnad är att skolbussen trafikerar sträckan och eleven kan åka med denna till och från skolan. Beslutet blir då "Rätt till skolskjuts i mån av plats".

Ett annat exempel är elever som är bosatta i Smygehamn och i högstadiet väljer en en annan skola än Liljeborgsskolan (placeringsskolan) inne i tätorten och kan åka på samma busskort till den självvalda skolan som till placeringsskolan.

Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts för elever som har valt en annan skola än placeringsskolan görs i e-tjänsten under Självbetjäning-Skolskjuts.

Tidigare har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som valt en annan grundskola, kommunal eller fristående, inom kommunen erbjudits skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat eleven till. Efter beslut i Bildningsnämnden den 2 mars 2016 kommer elever som väljer en annans skola än den anvisade skolan, endast att erbjudas skolskjuts i den utsträckning de har rätt till enligt tillämplig lagstiftning och praxis. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Elever som har valt en annan skola än den anvisade skolan och redan är beviljade skolskjuts genom ett tillsvidarebeslut enligt tidigare regler i Trelleborgs kommun, får behålla sin skolskjuts så länge omständigheterna som låg till grund för beslutet inte förändras, till exempel genom att eleven flyttar, väljer en annan skola eller omfattas av andra avståndsgränser då eleven blir äldre.

Elever som valt en annan skola och som vid en skolövergång väljer att fortsätta på den skola som övriga elever bosatta inom skolupptagningsområdet går till, ska dock få behålla sin skolskjuts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?