Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd.

Det är rektorn på din skola som bedömer om eleven behöver särskilt stöd. Detta gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven och när eleven visar sig ha andra svårigheter i sin skolsituation. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det särskilda stödet utformas för just ditt barns unika behov och förutsättningar.

Extra anpassningar

Extra anpassningar ges oftast inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska sättas in när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven. Om insatserna inte räcker ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare. Är insatserna trots detta inte tillräckliga ska en anmälan kring elevens behov göras till rektorn som har att besluta om en utredning ska göras. Extra anpassningar ska sättas in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att erhålla extra anpassningar, det är behovet av anpassningar som styr. Om en elev får extra anpassningar dokumenteras detta. Om det visar sig att de anpassningar som eleven erhållit inte är tillräckliga, är det skolans skyldighet att tillhandahålla särskilt stöd.

Exempel på extra anpassningar

 • Hjälp att planera och strukturera sina studier
 • Upprätta särskilt schema över skoldagen
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd för att sätta igång arbetet
 • Hjälp att förstå texter och att förklara ett ämnesområde på annat sätt
 • Extra färdighetsträning
 • Enstaka specialpedagogiska insatser under kortare tid
 • Särskilda läromedel och utrustning
 • Digital teknik med anpassade programvaror

Elevens rätt till särskilt stöd

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd görs en pedagogisk kartläggning/utredning för att ta reda på vilken stödinsatser eleven är i behov av. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram. Skolan har en skyldighet att ge eleven särskilt stöd.

Åtgärdsprogram

Det särskilda stödet som skolan ger dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med elev och vårdnadshavare kring vilket stöd som är mest lämpligt. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd.

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser.

Exempel på särskilt stöd

 • Stödundervisning – enskild undervisning eller tillsammans med andra elever i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång
 • Insatser av specialpedagog

Skolverket har i broschyren "Stödinsatser i skolan - vad behöver jag som förälder veta?" samlat frågor och svar om särskilt stöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?