Hörselpedagoger

Hörselpedagogerna ger pedagogiskt stöd till elever med hörselnedsättning i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och grundsärskola.

Hörselpedagogerna är väl insatta i behoven för elever med hörselnedsättning och kan ge råd och stöd inför skolstart och under elevens skolgång. Hörselpedagogerna samarbetar med Region Skånes Audiologiska avdelningar och Hörselenheten för barn och ungdom. Insatserna utgår ifrån elevens behov i skolan och kan vara olika stora, i olika skeenden av elevens skoltid.

Arbetet sker i samarbete med elev, vårdnadshavare och skola. Arbetet syftar till att ge varje elev en god hörandemiljö i skolan som är en förutsättning för elevens lärande, utveckling och mående.

I arbetet ingår att sprida kunskap och kännedom om elevens hörselsituation och stärka elevens självkänsla. Handledning, kunskaper om teknisk utrustning, information om ljud/buller och dess konsekvenser, informera om aktuell forskning samt ge pedagogiskt stöd till lärare och övrig personal på skolan är viktiga delar i arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?