Beslut om bidragsbelopp 2017/prislista

Kommunfullmäktige beslutade (2016-11-21,§176) om budget för 2017. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2017.

Likabehandlingsprincipen ligger till grund för beräkningen vilket innebär att bidraget är bestämt efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet innefattar ersättning för:

 • Undervisning
 • Lärverktyg
 • Elevhälsa
 • Måltider
 • Lokalkostnader
 • Administration (schablon 3% och för pedagogisk omsorg 1%)
 • Mervärdesskatt (6%) ( fristående enheter)

Vid beslut om tilläggsbelopp, måste respektive förskola och skola inkomma med ansökan för varje enskild elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller elev som deltar i modersmålsundervisning.

Förskola/grundskola

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun har infört ett resursfördelningssystem som fördelar bidragen till respektive enhet varje månad. Innevarande månad mäts antal barn och elever på aktuellt mätdatum. Föregående månad slutregleras dag för dag. Undantag är juli och augusti för grundskoleelever då eventuell justering av elevantal sker först i september månad.

För rätt utbetalning krävs uppdaterade barn/elevuppgifter

För att ni ska erhålla rätt bidrag måste vi få information om vilka Trelleborgsbarn/elever som går i era skolor. Mottagande skola fyller i blankett.

 • Interkommunal ersättning, samverkansavtal Skåne
 • Interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet Skåne
 • Fristående enhet, Anmälan, Mottagande av barn/elever

Blanketter finns under självbetjäning. De skickas till Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg alternativt via e-post till : (Gäller nya barn/elever).

Varje månad får ni ett underlag via e-post där ni ser specificerat hur mycket bidrag som utgår till er. För att vår resursfördelning ska fungera behöver vi ert

 • Organisationsnummer
 • Bank eller postgirokonto
 • En e-postadress dit underlagen kan skickas
 • Telefonnummer

Förändringar

Vid eventuella förändringar av placering, eller ändring mellan halv och heltidsplatser på förskolan, måste detta meddelas omgående till administratör för interkommunala ersättningar.

Grundskola: Tänk även på att lämna in uppdaterade uppgifter för höstterminen innan juli månads slut. Eventuella justeringar för juli och augusti sker i september månad.

Gymnasium

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun följer samverkansavtalet och utbetalar bidragsbeloppet månadsvis. Justering av elevantal för juli och augusti sker i september.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?