Västervångskolan F-9

Västervångskolan är Trelleborgs kommuns nyaste skola och hittills det största skolprojekt i kommunen någonsin. Projektet omfattar också ny idrottshall och konstgräsplan.

Västervångskolan
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Västervångskolan

Västervångskolan ligger i norra delen av centrala Trelleborg och är en F-9 skola. Både grundskola och grundsärskola ingår i skolan, som rymmer cirka 920 elever. Även kommunens särskilda undervisningsgrupp Borgen med inriktning mot AST (autismspektrumtillstånd) ingår i verksamheten.

Skolan har eget skolbibliotek och lokaler för undervisning i no, musik, slöjd, bild, hemkunskap och idrott. Vidare finns modern digital utrustning i alla klassrum och alla elever från årskurs 4 har sin egen dator.

Vårt arbetssätt

På Västervångskolan arbetar pedagogerna i team. Teamet utgörs av ett antal pedagoger som ansvarar för en årskurs och är elevens mentorsgrupp. Respektive elev har en särskild mentor vars uppgift är att följa upp elevens skolgång vad gäller studieresultat, närvaro och motivation. Mentorn ska också arbeta för att elevens specifika behov tillgodoses. Dock känner alla pedagoger i teamet eleverna mycket väl och kan ta ett gemensamt ansvar för eleverna. Alla pedagoger arbetar med de ämnen vari man är behörig och legitimerad.

På Västervångskolan arbetar vi också med ämnesövergripande projekt och med flexibla undervisningsgrupper för att kunna motsvara de krav som ställs på skolan idag, både i form av ökade krav på lärarnas ämneskompetens samt ett ökat krav på ämnesövergripande undervisning. En annan anledning till vårt val av arbetssätt är att ytterligare öka förutsättningarna för ett tryggt arbetsklimat genom att alla elever känner varandra. Beroende på ämne och behov varierar gruppstorlek under veckan för att öka möjligheten till individuellt stöd åt varje elev.

För att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för lärande arbetar vi proaktivt med trygghet, studiero och trivsel. Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med elever och lärare i trygghetsrådet för att skapa en arbetsmiljö som upplevs som trygg, harmonisk och lustfylld. Ytterligare ett led i vårt arbete med trygghet är våra mycket populära rastaktiviteter för de lägre årskurserna. Aktiviteterna leds av två drivande pedagoger och bidrar med massor av glädje, rörelse och många skratt förutom att det har medfört en lugn och trygg rastmiljö.

Elevdelaktighet och elevinflytande är viktiga byggstenar i vårt arbete. Förutom genom flera olika elevråd sker det reella elevinflytandet och elevdelaktigheten i det dagliga arbetet. Inflytande och delaktighet skapar en känsla av sammanhang vilket gynnar lusten att lära.

Utemiljö och omgivning

Västervångskolans skolgård är stor och när den är helt färdigställd kommer det att finnas en mängd alternativ för våra kreativa elever att få sina behov av rast, rörelse och lugn tillfredsställda. Vid varje rast ansvarar de vuxna rastvärdarna för att eleverna mår bra och trivs – en mycket viktig arbetsuppgift.

Fritidshem

Fritidshemmet är organiserat i fyra olika hemvister. Förskoleklassen har sin egen hemvist, likaså har elever i årskurs 3-5 sin egen verksamhet. Elever i årskurs 1-2 delar på två hemvister vilka samverkar med varandra för att säkerställa likvärdighet och ett brett aktivitetsutbud. Men precis som övriga skolan arbetar fritidshemmet efter devisen att "alla elever är allas ansvar" även om eleverna har olika hemvister.

På fritidshemmet har vi ett uttalat fokus på lärandet och verksamheten utgår alltid från eleven. Vidare finns en fritidshemsutvecklare på skolan vilket bidrar till en kvalitativ fritidshemsverksamhet med ständig utveckling i fokus.

Föräldrasamverkan

På Västervångskolan är vi alltid måna om att värna om goda relationer med dig som vårdnadshavare då du är vår viktigaste samarbetspartner.

Alla vårdnadshavare har kontakt med sitt barns mentor. Forum för sådan kontakt är utvecklingssamtal och föräldramöte och naturligtvis samtal när så behövs. Kontakt och kommunikation med vårdnadshavare sker också genom webbverktyget Unikum.

På Västervångskolan 7-9 samverkar dessutom ett föräldraråd med representanter från skolans alla årskurser. Föräldrarådet engagerar sig i alla tänkbara aktiviteter och frågor som gagnar eleverna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!