Väståkra F-9

Vid landsväg 101 som delar Sverige i två likvärda hälfter, ligger Väståkra F-9 i Trelleborgs kommun.

Väståkra
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Väståkra

Om vår skola och vårt arbetssätt

Väståkra F-9 är en kreativ och professionell arbetsplats dit alla elever och medarbetare kommer för att utvecklas, lära och nå sina mål. För att detta ska bli verklighet krävs arbetsglädje, tillit, stolthet, mod och passion.

...så lyder skolans ledstjärna tillsammans med skolans styrdokument Lgr11 samt Skollagen.

Skolan leds av rektor och biträdande rektor. På skolan arbetar cirka 55 personal. På Väståkra vistas cirka 500 elever (cirka 300 på F-6 och cirka 200 på 7-9) under skolveckan.

Skolan är 2-parallellig i årskurs 1-6 och 3-parallellig i årskurs 7-9. I årskurs 7-9 ansluter elever som tidigare gått på Alstad skola och Klagstorp skola. Alla elever har en ansvarig klasslärare som fungerar som mentor vid utvecklingssamtal, kontakt med skolan och elevens bollplank i första hand. Vidare finns ett drivande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger samt skolpsykolog.

Undervisningen bedrivs av utbildade lärare, fritidspedagoger eller förskollärare. Undervisningen utgår från styrdokumenten och tydlig- och synliggörs för eleverna. Eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras kontinuerligt i det skolgemensamma verktyget Unikum.

Skolan erbjuder läxhjälp under två eftermiddagar för årskurs 1-6 samt en eftermiddag för årskurs 7-9. Läxhjälpen erbjuds efter samråd med elev och vårdnadshavare. Det finns även möjlighet för eleverna på fritids att göra läxan i en lugn miljö.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Väståkra F-9 har egen idrottshall, fotbollsplaner, slöjdsalar, hemkunskapssal, bibliotek och fritidsbad. På F-6 finns en stor skolgård, men även på 7-9 finns det möjlighet till rörelse på basketplanen som även tjänstgör som bandyplan och pingisspel. Fritidspedagogerna driver sedan ett par år tillbaka strukturerade rastaktiviteter samt utlåning av lekredskap.

På skolan finns det två välutrustade skolbibliotek. Inköp av nya titlar sköts av biblioteksansvarig efter samråd med eleverna i skolans biblioteksråd. Till skolan kommer även kommunens bibliotekarier regelbundet för bokprat, läsinspiration etcetera. Skolan har sedan ett par år tillbaka satsat på den viktiga läsningen.

Fritidshem

På Väståkra F-9 finns det fyra fritidshemsavdelningar. Ällingen tar emot barn från förskoleklassen. Årskurs 1 har sin hemvist på Snattran, årskurs 2 på Doppingen och eleverna i årskurs 3-6 går på Viggen. På fritidshemmet bedrivs allehanda aktiviteter som kompletterar skolans mål. Elevdelaktigheten är hög.

Föräldrasamverkan

På Väståkra F-9 är samarbetet mellan hem och skola centralt för elevens välmående och utveckling. Vårdnadshavare bjuds in till IUP-samtal och föräldramöten.

Skolledningen bjuder in till föräldranätverk två gånger per termin. Där delges vad som är på gång inom enheten eller i kommunen samt lyssnar in vårdnadshavares åsikter i syfte att vidareutveckla Väståkra F-9.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!