Vannhögskolan 6-9

På Vannhögskolan lägger vi stort fokus på att skapa en god stämning och ett tryggt arbetsklimat. Kompetenta lärare med goda ämneskunskaper arbetar både enskilt och gemensamt för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Vi har en organisation med flexibla undervisningsgrupper. Vi väljer denna form av undervisning för att kunna motsvara de krav som ställs på skolan idag, både i form av ökade krav på lärarnas ämneskompetens samt ett ökat krav på ämnesövergripande undervisning. En annan anledning till vårt val av arbetssätt är att ytterligare öka förutsättningarna för ett tryggt arbetsklimat.

För att skapa möjligheter för detta arbetssätt är vi organiserade i årskursvisa arbetslag där lärarna arbetar som ett team kring eleverna. Inom årskursen kommer gruppsammansättningen att variera över tid. Syftet är att vinna trygghet genom att alla elever känner varandra. Beroende på ämne och behov varierar gruppstorlek under veckan för att öka möjligheten till individuellt stöd åt varje elev. Våra flexibla grupper gör att eleverna inom årskursen möts och lär känna varandra. Vi strävar efter att skapa trygghet som grund för god och effektiv undervisning och kunskapsutveckling. Eleverna hittar fler kamrater att samarbeta och utveckla sina kunskaper tillsammans med genom att grupperna varierar över tiden.

Pedagogerna i arbetslagen planerar undervisningen tillsammans så att eleverna inom årskursen arbetar med samma arbetsområden oavsett vilken grupp de går i.

Alla elever har en mentor och tillhör en mentorsgrupp. Mentorsgruppen håller vi konstant under längre tid. Mentorns uppgift är att följa upp elevernas skolgång vad gäller närvaro, studieresultat, motivation och att arbeta för att elevens specifika behov tillgodoses.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Vannhögskolan är placerad i den norra delen av Trelleborg. Skolan genomgår just nu en stor om- och tillbyggnad, vilket innebär att vi kommer att få en ny skola med lokaler anpassade för modern undervisning. Om- och tillbyggnaden innefattar även Lillevångskolan, som är granne med Vannhögskolan, och är det största skolprojektet någonsin i Trelleborgs kommun. Båda skolor rivs och ersätts av två helt nya skolor. Skolorna byggs i tre plan och projektet omfattar också idrottshall och konstgräsplan. De nuvarande skollokalerna kommer att användas under byggtiden och eleverna flyttar över till den nya byggnaden när den står klar till höstterminen 2018.

Föräldraråd

Att vara med i Vannhögskolans föräldraråd innebär att du får en god insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.

Föräldrarådet består av en förälder ur varje undervisningsgrupp. Val sker vid läsårets första föräldramöte och man väljs för ett år i taget.

På föräldrarådet berättar rektor om verksamheten och diskussioner förs kring skolans utvecklingsarbete.

Föräldrarådet träffas en gång per termin. Rektor sammankallar och protokoll förs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?